Yazı İşleri Hizmetleri

Yazı İşleri Faaliyetleri:  Belediyemize dış kurum ve kuruluşlardan gelen yazı, dilekçe vb. evrakların alınması, kurum dışına evrak gönderilmesi, kurum için evrakların alınması ve gönderil­mesi hususunda yapılan hizmetlerdir.

Nikâh Faaliyetleri:  Afşin’de ikamet eden ve/veya evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarının kabul edilip, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasının hazırlanması ve nikâh akitlerinin yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Encümen ve Meclis Faaliyetleri:  Belediyenin en üst karar organı olan belediye mec­lisinin ve encümeninin toplantılarının planlanması, gündemin oluşturulması, kararların yazılması vb. sekretarya hizmetleri hususunda yapılan faaliyetlerdir.

Personel ve Özlük Faaliyetleri: Belediyemiz personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlama işlemlerini yapması, derece terfi ve kademe ilerlemesi  terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti, Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması ve diğer tüm personel özlük işlemlerinin yapılması, takibi ve koordinesi.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organize edilmesi ve ilgili tutanakların hazırlaması, personelin maaş-ücret bordrolarının tahakkukunun yapılması, mesleki eğitim gören meslek lisesi öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin staj işlemlerinin yapılması, Belediyemiz personelinin kurum içi ve kurum dışında gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanmasına yönelik hizmetlerdir.