Tarihi ve Turistik Yerler

AFŞIN ILÇESI TARIHTE BIRÇOK MEDENIYETE EV SAHIPLIĞI YAPMIŞTIR. ILÇENIN BIRÇOK YERINDE TARIHI ESERLER MEVCUT OLUP, BIR KISMI KAHRAMANMARAŞ MÜZESINDE SERGILENMEKTEDIR. INANÇ TURIZMI AÇISINDAN (ISLAMIYET VE HRISTIYANLIK IÇIN) ÖNEM ARZ EDEN MILATTAN SONRA 30-60 YILLARI ARASINDA YAŞANDIĞI RIVAYET OLUNAN ESHAB-I KEHF (MAĞARA ARKADAŞLARI-YEDI UYURLAR) AFŞIN SINIRLARI IÇERISINDE BULUNMAKTADIR. AYNI ZAMANDA ILÇENIN DEĞIŞIK YÖRELERINDE KALE KALINTILARI MEVCUTTUR ( DAĞLICA MAHALLESİNDE HURMAN KALESI, DOKUZTAY MAHALLESİNDE SÜT PIŞIREN KALESI, ARITAŞ MAHALLESİNDE VE TÜRKSEVIN MAHALLESİNDE KILISE KALINTILARI GİBİ)

AYNI ZAMANDA HER SENE AFŞİN BELEDİYESİNCE ESHAB-I KEHF KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMEKTEDİR.

İLÇEDE ÇOK SAYIDA MAHALLI OZAN BULUNUP AFŞIN OZANLAR DERNEĞI MEVCUTTUR. TÜRKİYE’ DE PROFESYONEL OLMUŞ BIRÇOK AFŞINLI HALK OZANLARI BULUNMAKTADIR. BUNLAR ARASINDA TÜM ÜLKEYE MAL OLMUŞ AŞIK MAHSUNI ŞERIF BERÇENEK , HAYATI VASFI TAŞYÜREK, DERDI ÇOK, AŞIK YENER, TANIR MAHALLESINDENDIR.

İLÇEDE SPORTİF FAALİYETLER OLARAK ATA SPORUMUZ GÜREŞ ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR. ŞAMPİYONLUKLAR ALMIŞ BİRÇOK GÜREŞÇİ BULUNMAKTADIR (AHMET AK, METİN KAPLAN, ZEKERİYA CANLI). TOPLAMDA ULUSLAR ARASI ALANDA 49 MADALYA KAZANILMIŞTIR. 20-23 HAZİRAN TARİHLERİNDE YAPILAN AKDENİZ OYUNLARINDA SERDAR BÖKE ALTIN MADALYA KAZANMIŞTIR. İLÇEDE İKİ ADET GÜREŞ KULÜBÜ FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR ( SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SPOR KULÜBÜ, AFŞİN EUAŞ IŞIK SPOR KULÜBÜ) MESIRE ALANLARI OLARAK AKÇIRI ( KABAAĞAÇ MAHALLESİ), BOZYER (TANIR MAHALLESİ), MAĞARA GÖZÜ (EMIRILYAS MAHALLESİ) SAYILABILIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal Atatürk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep Tayyib Erdoğan

Cumhurbaşkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Davutoğlu

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Fatih GÜVEN

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Afşinliler,

 

 

 

2014 yılında göreve geldiğimiz 30 Mart seçimlerinden sonra çok sayıda büyük projeyi hayata geçirdik ve Afşin’e sosyal, kültürel ve ekonomik alanda dinamizm kazandırmak Yenileme projeleri ile Afşin’in sosyal çöküntü alanlarının yapısını tümden değiştirecek, alanında ilk ve örnek projelere imza atmakla kalmadık; Kentlere yakışan eserler ortaya koymaya başladık. Düzenlediğimiz park ve bahçelerle yaşamı güzelleştiren ve anlamlı kılan renkleri hayatımıza kattık. Yeni Kent Meydanımızla şehrimizi ve içimizi ferahlattık.

 

 

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hazırlandığımız 2014 yılına ait bu Faaliyet Raporu ile kurulumuzun çalışmalarını bilgilerinize ve meclisimizin onayına sunarken; bize öneri ve desteği ile katkıda bulunan meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyor ve katkılarının devamını diliyorum.

 

Saygılarımla

 

 

 

 

Mehmet Fatih GÜVEN

                                                                                                                               Afşin Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU…………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

 

I– GENEL BİLGİLER

A- Misyon, Vizyon………………………………………………………………………………………………………………………. 8

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……………………………………………………………………………………………………. 9

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2- Örgüt Yapısı…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……………………………………………………………………………………………….. 15

4- İnsan Kaynakları………………………………………………………………………………………………………………… 16

5- Sunulan Hizmetler……………………………………………………………………………………………………………… 20

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi………………………………………………………………………………………………. 22

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri……………………………………………………………………………………………………… 24

B- Temel Politikalar ve Öncelikler………………………………………………………………………………………………….. 26

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

    A- Mali Bilgiler………………………………………………………………………………………………………………………. 26

       1- Bütçe Uygulama Sonuçları………………………………………………………………………………………………… 26

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar…………………………………………………………………………………………..

3- Mali Denetim Sonuçları…………………………………………………………………………………………………………

4- Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………………………………

 

    B- Performans Bilgileri……………………………………………………………………………………………………………. 28

       1- Faaliyet ve Proje Bilgileri…………………………………………………………………………………………………… 28

2- Performans Sonuçları Tablosu……………………………………………………………………………………………….

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi……………………………………………………………………………….

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi…………………………………………………………………………..

5- Diğer Hususlar……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

A- Üstünlükler…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

B- Zayıflıklar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

C- Değerlendirme……………………………………………………………………………………………………………………… 55

 

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER……………………………………………………………………………………………………………… 56

 

EKLER ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

İç Kontrol Güvence Beyanı………………………………………………………………………………………………………….. 57

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı……………………………………………………………………………………….. 58

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A- MİSYON VE VİZYON

 

 

Misyonumuz

 

Ülkemizin enerji kentlerinden, Eshab-ı Kehf diyarı Afşin’de yaşayan vatandaşlarımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını eşit ve adil bir şekilde karşılamak.

 

 

Vizyonumuz

 

Belediyecilik uygulamaları ile örnek alınan, herkesin huzurla yaşadığı, turizm alanında çekim merkezi haline gelmiş, kentsel kalkınmasını tamamlamış, havası temiz, refah seviyesi yüksek, yaşanılabilir yeşil bir Afşin oluşturmak.

 

 

İlkelerimiz

 

 

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre; Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluk

 

Madde 14 – Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

 

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

 

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları;

 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

 

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 

Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

 

Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 

Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

 

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 

Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

 

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

 

Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

 

Borç almak, bağış kabul etmek.

 

Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.  Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

 

Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

 

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 

Belediye Kanununa göre belediyelerin yetki,  görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hükümler ise (ı) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırkdokuz) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği

 

 

gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

 

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’ inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

 

 

 

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

C.1.Fiziksel Yapı

 

C.1.1. Hizmet Binalarımız ve Sosyal Tesisler

 

Afşin Belediyesine ait bir adet hizmet binası mevcuttur. Hizmet binamız Eshab-ı Kehf Caddesi üzerinde hizmet vermektedir.

 

 

 

Tablo 1.Hizmet Binalarımız

 

Satır Etiketleri 2014
Yeşil Alan 27.207,87
Hizmet Binası 622,66
Sosyal-Kültürel Tesis 210,824

 

 

 

 

 

C.1.2. Araç ve Gereçler:

AFŞİN BELEDİYESİ İŞ MAKİNELERİ VE BİNEK ARAÇLARI  
 
  Aracın Cinsi Adet  
                 
İş Makineleri Damperli Kamyon 8  
Fiat Kamyon 1  
Greyder 2  
Loder 3  
Beko Loder 4  
Silindir 3  
Çöp Kamyonu 10  
Yol Süpürme Aracı 2  
Traktör 5  
Ekskavatör 2  
Finisher 1  
Forklift 2  
Tır 1  
Tanker 1  
Distributor 1  
       
                 
Binek Araçları Binek Otomobil 7  
Binek Kamyonet 8  
Cenaze Nakil Aracı 1  
Pikap 5  
İlaçlama Aracı 1  
Minibüs 3  
   
  Genel Toplam 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.Örgüt Yapısı

 

2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a” uygun olarak 2014 yılı içinde Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Organizasyon Yapısı

 

 

 

 

 

Belediyemiz Meclis Üyeleri

 

 

      Tablo 2.Meclis Üyeleri

Meclis Üyesi Adı Soyadı   Meclis Üyesi Adı Soyadı
Mehmet Fatih GÜVEN   İsmail KAYA
Ayşe KILIÇ   Ünal PEKÖZ
Ahmet CANPOLAT   Adnan ÖZDEMİR
Sebahattin ATALAY   Ali MERCİMEK
Durdu GÜLDEN   Kazım KILINÇ
İsmail SAFİ   Asuman TOPAL
Ayhan KARABULUT   Servet KARABULUT
Bekir MERT   İbrahim YILMAZ
Durdu KANAT   Hasan Hüseyin KÖŞ
Haşim KALENDER   Cuma CERAN
Mehmet BOZKURT   Abdurrahman ÖZ
Orhan ŞAHİNKAYA   İsrafil KILINÇ
YAHYA ARSLAN   Nuri TÜRKMEN

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

Encümen Üyeleri

 

 

 

            Tablo 3. Encümen Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Mehmet Fatih GÜVEN Encümen Başkanı
Ayhan KARABULUT Encümen Üyesi
Sebahattin ATALAY Encümen Üyesi
Mehmet CAN Memur Encümen Üyesi
İsmail CANBOLAT Memur Encümen Üyesi

Kaynak: Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

 

Afşin Belediyesi bünyesinde;

 

 • 58 adet masa üstü bilgisayar ve çevre birimleri
 • 4 adet dizüstü
 • 38 adet yazıcı
 • 5 adet fotokopi makinesi
 • 2 adet tarayıcı
 • 12 adet LED güvenlik kamerası
 • 2 adet speed-dom güvenlik kamerası
 • 2 adet IBM Server
 • 5 adet mobil el terminali
 • Hizmet binası içerisinde 3 adet 8 Mbit hızında ADSL hattı
 • 1 adet Rack kabin
 • 1 adet Karel telefon santral sistemi
 • 2 adet Switch kabin
 • 5 adet Switch
 • 1 adet parmak izi sunucusu
 • 1 adet 30 KVA güç kaynağı
 • 1 adet18 kanal kamera kayıt cihazı bulunmaktadır.
 • 1 adet 3 yıl süreli, 25 kullanımcılıeset anti virüs programı alındı.
 • 1 adet renkli fotokopi alındı.

 

Belediyemiz www.afsin.bel.tr adresinden belediyeye ait ilanlara, duyurulara ve haberlere yer verilmektedir.

 

Belediyede Kullanılmakta olan Programlar:

 

BELSOFT (Belediye Otomasyon Sistemi)

 

 1. a) Analitik Bütçe ve Muhasebe modülü;

 

Belediyenin birim bazında Gider bütçesi ve Gelir bütçesi yıl bazında hazırlanır ve bütün harcamaların ve gelirin takibi yapılır.

 

Aylık KBS (Kamu Bilgi Sistemi) mizan program aracılığı ile KDV, Stopaj ve Damga vergilerleri hazırlanıp beyannameler ilgili yerlere gönderilir. Ayrıca Sayıştay’ın istemiş olduğu aylık ve yıllık evraklar program tarafından otomatik oluşturularak gönderilir.

 

Yılsonunda gelir ve gider kesin hesap oluşturulur. Bunların dışında yönetmelikte istenilen bütün cetveller ve defterler bilanço programdan alınabilir.

 

 1. b) İşçi ve Memur Bordro modülü;

 

Bordro modülünde maaş hesabı yapılmaktadır. Dönemin geçerli katsayıları girilerek Belediye personelinin maaş hesabı, SSK, SGK, kesintiler, ödenekler vb. bilgilerin ve işlemlerin girildiği programdır.

 

 1. c) Taşınır Mal Takip Modülü;

 

Taşınır mal takip modülü ile malzeme alımlarında kullanılan evrakların düzenlenmesi, demirbaş kayıtları yapılan mallar için yılık istenen evrakları oluşturur. Programda yönetim dönemi cetvelleri gibi unsurlarda bulunur.

 

 1. d) Gelir Tahakkuk ve Tahsilât Modülleri;

 

 1. a) Emlak Tahakkuk ve Tahsilât Modülü
 2. b) Ctv Tahakkuk ve Tahsilât Modülü
 3. c) Reklam Tahakkuk ve Tahsilât Modülü
 4. d) Genel Tahakkuk (Çeşitli Gelirler, Harçlar vs.) ve Tahsilât Modülü
 5. e) Kira Tahakkuk ve Tahsilât Modülü

 

Gelir Tahakkuk ve Tahsilât Modülleri ile Belediyenin bütün gelirlerinin tahakkuklarının, tahsilâtlarının ve borçlarının takip edildiği bölümdür.

 

 1. e) Hizmet Masası Modülü;

 

Hizmet Masası modülü ile vatandaşların şikâyetlerini, taleplerini ilgili birimlere aktarılması, sorunlara hızlı cevap verilebildiği ve başvuru sahibi ile ilgili iş ve işlemlerin nasıl sonuçlandığının takip edildiği.

 

 1. f) Personel Özlük Modülü;

 

Personelin özlük bilgilerinin, personel izinlerinin kaydedildiği, özlük ile ilgili işlemlerinin yapılıp, takip edildiği ve SGK tarafından yapılan Hitap Programı ile entegresinin olduğu modüldür.

 

 1. g) Evlendirme Modülü;

 

Belediyenin evlendirme servisi tarafından kullanılmakta olan programın içeriğinde nikâh akitleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde istenen evrakların hazırlandığı ve nikâh kayıtlarının tutulduğu modüldür.

 

 

 

 1. 4. İnsan Kaynakları

 

Afşin Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadro­sunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu mad­deye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Yönetmelik gereği C-9 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir.

 

Tablo 4.C-9 Grubu Norm Kadro Sayısı

Memur Kadro Toplamı 266
Sürekli İşçi Kadro Toplamı 133
Toplam 399

 

Belediyemizin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 150’dir.

Çalışanların eğitim durumları aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

 

Tablo 5. Afşin Belediyesi Personellerin Eğitim Durumu

EĞİTİM DÜZEYİ PERSONEL SAYISI
İLKOKUL 42
ORTAOKUL 31
LİSE 47
ÖNLİSANS 10
LİSANS 20

 

 

Grafik 1. Personellerin Eğitim Durumlarının Oransal Bazda Dağılımı

 

 

 

 

Tablo 6. Afşin Belediyesi Personel Yaş Durumu

PERSONELİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
Yaş 21-30 31-40 41-50 51-60 61+ Toplam
Personel Sayısı 15 43 56 34 2 150
             

 

 

Tablo 7. Afşin Belediyesi Personel Kadro Sınıf Dağılımları

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ
PERSONEL KADRO SINIFI
Sınıf Personel
Genel İdari Hizmetler 52
Teknik Hizmetler 24
Avukatlık Hizmetleri 2
Yardımcı Hizmetler 4
Sağlık Hizmetleri 1
Toplam 83

 

 

 

Grafik 2.Memur Kadrosunun Hizmet Sınıfları Bazında Oransal Dağılımı

 

 

 

Tablo 8. Afşin Belediyesi Birimler Bazında Çalışan Sayıları

BİRİM Personel Yüzde
Özel Kalem Müdürlüğü 2 1,3%
Yazı İşleri Müdürlüğü 10 6,7%
Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 8,0%
Fen İşleri Müdürlüğü 29 19,3%
İmar ve İşleri Müdürlüğü 10 6,7%
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 8 5,3%
Temizlik İşleri Müdürlüğü 23 15,3%
Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 1,3%
Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 2,0%
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 1 0,7%
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 0,7%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9 6,0%
Zabıta Müdürlüğü 22 14,7%
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 9 6,0%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 6,0%

 

Tablo 9.  Afşin Belediye Personel Çalışma Süreleri

Çalışma Süresi Personel Sayısı
0-5 Yıl 27
6-10 Yıl 52
11-20 Yıl 46
21-30 Yıl 23
31+ 2

 

Grafik 3. Personellerin Çalışma Süreleri Bazında Dağılımı

 

C.5. Sunulan Hizmetler

 

Belediye hizmetlerimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddelerinde belirtilen belediyelerinin görev ve yetki sorumlulukları çerçevesinde açıklanan hizmetleri yürütür. Bu doğrultuda belediye hizmetlerimiz ana başlıklar altında aşağıdaki gibidir;

 

 

1.YÖNETİM FAALİYETLERİ

 

Yazı İşleri Faaliyetleri:  Belediyemize dış kurum ve kuruluşlardan gelen yazı, dilekçe vb. ev­rakların alınması, kurum dışına evrak gönderilmesi, kurum için evrakların alınması ve gönderil­mesi hususunda yapılan hizmetlerdir.

Nikâh Faaliyetleri:  Afşin’de ikamet eden ve/veya evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarının kabul edilip, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasının hazırlanması ve nikâh akitlerinin yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Encümen ve Meclis Faaliyetleri:  Belediyenin en üst karar organı olan belediye mec­lisinin ve encümeninin toplantılarının planlanması, gündemin oluşturulması, kararların yazılması vb. sekretarya hizmetleri hususunda yapılan faaliyetlerdir.

Personel ve Özlük Faaliyetleri: Belediyemiz personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlama işlemlerini yapması, derece terfi ve kademe ilerlemesi  terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti, Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması ve diğer tüm personel özlük işlemlerinin tapılması, takibi ve koordinesi,

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin organize edilmesi ve ilgili tutanakların hazırlaması, personelin maaş-ücret bordrolarının tahakkukunun yapılması, mesleki eğitim gören meslek lisesi öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin staj işlemlerini yapılması, Belediyemiz personelinin kurum içi ve kurum dışında gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanmasına yönelik hizmetlerdir.

Bilgi İşlem Faaliyetleri: -Belediye otomasyon yazılımı güncellenerek mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ve kullanıma yönelik iyileştirme çalışmalarına yönelik yaptığı faaliyetler, Belediyenin tüm birimlerinde mevcut bilgisayarların donanım, yazılım problemlerinin giderilmesi, bilgisayar altyapılarının kurularak internet ve otomasyon sisteminin kullanımının sağlanması hususunda yapılan hizmetler, Web sayfalarının doğal güncellemeleri, resmi mevzuat değişiklikleri, yeni bilgi girişleri, Belediyemizden haberlerinin yayınlanması ve güncellenmesi hususunda yapılan faaliyetler ve bunların güncelleme ve güvenlik faaliyetlerinin tamamına yönelik hizmetlerimizdir.

İhale ve Satın Alma Faaliyetleri: Belediyemize bağlı müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda alımına karar verilen mal ve/veya hizmetlerin müdürlükler adına 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerekli ihale usulü ile alımının yapılması yönelik hizmetlerdir.

Hukuk İşleri Faaliyetleri:Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılmış olan davalarda Belediyemizi savunmak, bu davalara cevap vermek, gerekli olması halinde üst kanun yollarına başvurması ve bu davalarda Belediyemizi temsil etmek, Belediyemiz birimlerine çalışmaları ya da sorunları ile ilgili konularda hukuki görüş bildirmek.

 

 

 

 1. KÜLTÜREL FAALİYETLER

Basın Yayın Faaliyetleri: Belediyemiz faaliyetlerinin basına, halkımıza tanıtılması ve duyurulması, mahalle ziyaretle­ri, muhtarlarla toplantılar, halk günleri, Kent Konseyi, protokol hizmetleri hususunda yapılan faaliyetlerdir

Kültürel ve Sportif Faaliyetler:Halkımızın kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya, kentlilik konusunda bilinç­lendirmeye yönelik olarak tiyatro, seminer, konferans, konser vb. etkinlik hizmetleridir.

Sosyal İşler ve Yardım Faaliyetleri:  Dar gelirli vatandaşlara giyim, gıda, yemek yardımı, ücretsiz çamaşır yıkama hizmetleri, muhtaç asker ailelerine yardım yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

 

 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK FAALİYETLERİ

Uygulama İmar Planı İlgili Faaliyetler: İmar planı tamamlanarak yapılaşmaya açılan alanlarda parselasyon çalışmaları yapmak, imar parsellerin oluşmasına katkıda bulunmak ve yürürlükteki imar planı ve mevzuata göre imar durumu vermek, yönetmeliğin bu konuda Belediyeye verdiği yetkilerin doğru kullanılması ve bu konularda görüş oluşturulmasını sağlanması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Encümene Giren İşlemler: Belediyemizin imara ilişkin konularda encümen kararını gerektiren iş ve işlemlerinin takip edilmesine yönelik faaliyetlerimizdir.

Yapı Denetim Faaliyetleri: 4708 sayılı yapı denetim yasası kapsamında kalan ve yapı denetim firmalarının sorumluluğunda yapılan inşaatların onaylı projelere göre yapılmasının temini için çalışmalar yaparak uygun olanların hak edişlerini onaylanması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Kamulaştırma, Tahsis ve Devir faaliyetleri: İmar Planında yol, yeşil alan, park gibi kamuya ayrılan alanların hizmete açılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması, ilgili mevzuat uyarınca Belediyemiz mülkiyetindeki müstakil arsaların ve hissedarı bulunduğumuz gayrimenkullerin hisse satış işlemlerinin yapılması, Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda mülkiyetimizde bulunan gayrimenkullerin (Okul, Sağlık Ocağı, Camii vb. yerlerin) devir ve tahsis işlemlerinin yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

Etüt Proje Faaliyetleri: Etüt ve proje işlemlerinin geliştirilerek, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetlerimizdir.

Numarataj İşlemleri: Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

 

4.FEN İŞLERİ FAALİYETLERİ

Yatırım programı içerisinde bulunan çeşitli projelerin (Belediyemiz tesislerinin bakım onarım projeleri, Belediyemiz sınırları içerisindeki sokak, cadde ve kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler ve her türlü yeni hizmet tesis projeleri) ihale dosyalarının hazırlanması, ihalelerin sonuçlandırılıp sözleşmesi imzalanan projelerin kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi,   

Belediyemiz sınırları içerisindeki bulunan yolların asfalt yama ve kaplamasının yapılması, yeni yolların açılması ve asfaltlanması,

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan moloz ve inşaat işgallerinin kaldırarak daha rahat bir yaşam ortamı oluşturabilmek için her türlü hizmeti yerine getirme çalışmaları hususunda yapılan hizmetlerdir.

Belediye hizmet binası ve düğün salonu tadilat edilmiş ve işleyişe uygun olarak yeniden modern bir şekilde düzenlenmiştir.

5.PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ

Afşin İlçesi sınırları içerisinde çocuk parkı, dinlenme parkı, yeşil alan, spor tesisi (futbol, voleybol, basketbol sahaları, tenis kortları ve açık alan spor aletleri) ve korulukların yapımının gerçekleştirilmesi.          

Mevcut park-bahçe, yeşil alan, spor tesisi ve korulukların bakım, onarım ve bu yerlerin korunması için gerekli çalışmaların yapılması hususunda yapılan hizmetlerdir.

 

6.DESTEK HİZMETLERİ

Belediyemiz imalathanelerinin çalışmalarının yürütülmesi ve bakım onarımlarının yapılmasına yönelik hizmetlerimizdir.

 

7.ÇEVRE VE TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİ

İlçe sınırlarında oluşan evsel katı atıkların toplanarak çöp depolama alanlarına naklinin sağlanması, cadde ve sokakların günlük olarak süpürülmesi ve temizlenmesi hususunda yapılan hizmetlerdir.

 

8.ZABITA VE DENETİM FAALİYETLERİ

Kanunlar ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda belge ve bilgilerin tamamlanmasıyla uygulanacak esas ve usullere göre ruhsatlandırma işlemlerinin yerine getirilmesi, Sıhhi ve gayri sıhhî işyerleri ile ilgili umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin süresi içerisinde ruhsatlandırılması ve denetim hizmetlerini yerine getirmek amacıyla yapılan hizmetler ve belediyemiz kolluk hizmetlerine yönelik çalışmalarımızın yürütülmesidir.

 

 1. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

Afşin Belediyesinde iç kontrol eylem planı çalışmaları, Afşin Belediyesi Başkan,Başkan Yardımcısı ve Birim Müdürlerininkatılımıyla 21/11/2014 tarihinde yapılan toplantıyla başlatılmıştır.Söz konusu toplantıda iç kontrol eylem planı hazırlık sürecinin etkin yürütülmesi, uygulanabilir ve gerçekçi eylemlerin belirlenmesi ve eylem planı sonrasındaki izleme çalışmalarının önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmalarla ilgili bir takvim belirlenerek, söz konusu çalışmaların bu program doğtultusunda yürütülmesi sağlanmıştır.

İç kontrol uyum eylem planı hazırlanma süreci hazırlanan kapsamlı bir iş programı çerçevesinde mevcut durum analizi yapılmış, iç kontrolü anlamaya yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. Bu kapsam içinde sürecin yönetimi ve çalışmaların teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla BEKAD (Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği) ‘dan danışmanlık hizmeti desteği alınmıştır.

Çalıştay bileşenler bazında gruplandırılarak, her bir bileşen bazında sorunların belirlenmesi ile bu sorunların çözümüne yönelik iç kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır:

 1. Sorunların belirlenmesi: Kabul edilebilir çözümlere ulaşabilmek için sorunların doğru tespit edilmesi gereklidir. Bu amaçla, alt gruplara “İç kontrol faaliyetleri dikkate alındığında Afşin

Belediyesi’nin karşı karşıya kaldığı problemler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmada öbeklendirme iç kontrol eylem planının beş temel bileşeni olan kontrol ortamı, risk değerlendirme,kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme başlıklarında yapılmıştır. Bu şekilde katılımcıların sorunlarla iç kontrol bileşenlerini ilişkilendirmesi sağlanmıştır. 

 

2.İç Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması: Katılımcılara bileşen bazında Belediyenin yürütmesi gereken yeni iç kontrol faaliyetlerinin neler olması gerektiği sorulmuştur. 

3.Grup Sunuşları: Alt gruplarda elde edilen sonuçlar ana grupta sunularak bütün katılımcıların diğer grupların çözüm önerilerinden haberdar olması ve katkı sağlamasına olanak verilmiştir.

Çalıştay ile yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimler çerçevesinde, sistemin İç Kontrol Standartlarına uyumunun sağlanması için Genel Şart bazında gerçekleştirilmesi gereken eylemler tespit edilmiş ve “Eylem Matrisleri” tamamlanarak İç Kontrol Uyum Eylem Planı oluşturulmuştur. 

 

Tablo 9. Afşin Belediyesi İç Kontrol Bileşenleri, Genel Şart Sayısı ve Belirlenen Eylem Sayısı

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI
KONTROL ORTAMI 1 Etik değerler ve dürüstlük 6 34
2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 7 26
3 Personelin yeterliliği ve performansı 8 27
4 Yetki devri 5 6
RİSK DEĞERLENDİRME 5 Planlama ve programlama 6 16
6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3 14
KONTROL FAALİYETLERİ 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 16
8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi 3 6
9 Görevler ayrılığı 2 4
10 Hiyerarşik kontroller 2 3
11 Faaliyetlerin sürekliliği 3 8
12 Bilgi sistemleri kontrolleri 3 7
BİLGİ VE İLETİŞİM 13 Bilgi ve iletişim 7 23
14 Raporlama 4 6
15 Kayıt ve dosyalama sistemi 6 18
16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 3 4
İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 9
18 İç denetim 2 0
TOPLAM     79 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 • İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

AMAÇ ve HEDEFLER

KURUMSAL
KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
AMAÇ 1 Afşin Belediyesi’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve sürekli arttırılmasına yönelik kurumsal süreçlerin, insan kaynaklarının, bilgi sistemlerinin, destek hizmetlerin ve mali yönetim sisteminin geliştirilmesi
Hedef 1 İç kontrol ve ön mali kontrol sistemini kurmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayarak kurumsallaşmayı hızlandırmak
Hedef 2 İnsan kaynakları yönetimini kurumsal yönetim ve verimlilik esaslarına yönelik geliştirmek, çalışanların kapasite, verimlilik ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Hedef 3 Etkin ve örnek e-belediye uygulamaları geliştirerek paydaşlar için belediye hizmetlerini yaygınlaştırmak
Hedef 4 Kaynak İhtiyacının Karşılanması, Finansal Yönetimin Yapılanması Ve Planlama –Programlama ve Bütçeleme İle Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Mali Yönetimin Güçlendirilmesini Sağlamak,
Hedef 5 Hukuk süreçlerini etkinleştirilmesi ve belediye birimlerine danışmanlık yapılması
Hedef 6 Belediye çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve Afşin’in tanınırlığının arttırılmasını sağlamak
Hedef 7 Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalitesinin ve hızının arttırılması
Hedef 8 Etkin bir taşınmaz yönetim sisteminin geliştirilmesi
Hedef 9 Kurumsal hizmet kalitesinin devamlılık ve verimliliğine katkı sunacak, lojistik, bakım ver onarım tedarik işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 

SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL

DAYANIŞMA

AMAÇ 2 Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
Hedef 1 Sosyal dayanışmayı gerçekleştirerek Afşin’de yoksulluğun etkilerini azaltmak.
Hedef 2 Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak rekabet açısından güçlü Afşin yaratmak.
Hedef 3 Evsiz, Engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlar için uygun şartları ve diğer olanakları sağlayarak dost bir Afşin yaratmak.
 

 

 

 

 

   
 

 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR ve SOSYAL YAŞAM

AMAÇ 3 Eğitimin desteklendiği, zengin kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetler yoluyla sosyal yaşamın geliştiği daha yaşanabilir Afşin’in Oluşturulması
Hedef 1 Afşin’in doğal, kültürel ve tarihi zenginliğine yönelik farkındalığı arttırmak
Hedef 2 Tarihi, Kültürel ve doğal varlıkların korunması için; bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını yapmak
Hedef 3 Kültür, sosyal ve sanat etkinlikleri ile her zaman canlı Afşin inşa etmek
Hedef 4 Eğitimi destekleyerek güçlü Afşin hedefini desteklemek
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KENTLEŞME
AMAÇ 4 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Hedef 1 Afşin’in imar planına uygun olarak gelişmesini sağlamak
Hedef 2 Kent bilgi sisteminin kurulması ve tüm birimler tarafından kullanılabilir hale getirilmesi
Hedef 3 İlçe genelinde ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanması için açılacak yeni yollar ve tesis edilecek tretuvarlarla birlikte, mevcut yol ve kaldırımların iyileştirilmesi.
KENT
ESENLİĞİ
AMAÇ 5 Afşin’de güvenli bir yaşam alanın arttırılarak sürdürülmesi
Hedef 1 Kent esenliği ve güvenliğine yönelik tüm hizmetleri sunmak
KENT
EKONOMİSİ
AMAÇ 6 Kentin turizm ve ekonomik potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek
Hedef 1 Kentin turizm potansiyeline yönelik projeleri destekleyerek ekonomik yönden güçlü Afşin yaratmak
SAĞLIK
VE ÇEVRE
AMAÇ 7 Sağlıklı, yaşanabilir, doğaya saygılı ve Temiz Afşin’in oluşturulması ve sürdürülmesi
Hedef 1 Yeşil bir Afşin oluşturmak
Hedef 2 Atık yönetimini etkinleştirmek ve çevrenin, sağlığın korunması sağlayarak geri dönüşümü arttırmak
Hedef 3 Yapılacak faaliyet ve düzenlenecek organizasyonlar ile çevre bilincinin geliştirilmesini sağlamak
Hedef 4 Evsel Nitelikli Atıkların Düzenli Bir Şekilde ve Yeterli Ekipman İle Toplanmasının Sağlanarak Çevre Kirliliği Oluşumunu Önlemek

 

 

 

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Temel Politikamız

Afşin Halkına; belediye-vatandaş ilişkisinde kopuklukları minimum düzeye getirerek güçlü bir işbirliği yapılması, kurumdaki her birim ile her kademedeki çalışanıyla zamanında, adil, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Önceliklerimiz

Gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmaktır.

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 • MALİ BİLGİLER

A.1- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

 

Tablo 10’da belediyemizin 2014 yılı gelir ve gider bütçesi verilmiştir. 2014 yılı için gelir ve gider bütçesi olarak 30.000.000 TL planlanmıştır.

Tablo 10.2014 Yılı gelir-gider bütçesi

AÇIKLAMALAR TUTAR (TL)   AÇIKLAMALAR TUTAR (TL)
1 Vergi Gelirleri 3.267.960,00   1 Personel Giderleri 5.552.370,00
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.556.230,00   2 S. G.K. Devlet Primi Giderleri 971.950,00
4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 924.210,00   3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.254.940,00
5 Diğer Gelirler 21.251.600,00   4 Faiz Giderleri 100.000,00
6 Sermaye Gelirleri     5 Carı Transferler 435.300,00
9 Red ve İadeler (-)     6 Sermaye Giderleri 3.899.940,000
        7 Sermaye Transferleri  
        8 Borç Verme  
        9 Yedek Ödenekler  
TOPLAMLAR 30.000.000,00   TOPLAMLAR 30.000.000,00

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü                                             Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo 11’de belediyemizin 2014 yılı Bütçe Gelir kesin Hesap Cetveli sunulmuştur. Buna göre Belediyemizin en büyük gelir kalemleri diğer gelir ve vergi gelirleridir. 2014 yılı gelir bütçemiz 30.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup 2014 yılında 23.327.446,03 TL net tahsilât sağlanmıştır.

 

Belediyemiz gelir bütçesi %78 oranında gerçekleşmiştir. Belediyemiz gider bütçesi ise 20.129.906,44 TL gerçekleşmiş olup %67 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

 

Tablo 11. 2014 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Hesap Kodu E.Kod BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2014   Hesap Kodu E.Kod BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2014
830   BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 20.129.906,44   800   BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 23.327.446,03
830 1 PERSONEL GIDERLERI 5.221.015,96   800 1 VERGİ GELİRLERİ 5.375.675,23
830 2 SOSYAL GÜVENLIK 885.525,62   800 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET 1.182.877,37
830 3 MAL VE HIZMET ALIM 13.579.924,09   800 4 ALINAN BAĞIŞ VE 196.807,86
830 4 FAIZ GIDERLERI 129.855,18   800 5 DIĞER GELIRLER 16.572.085,57
830 5 CARI TRANSFERLER 33.637,94          
830 6 SERMAYE GIDERLERI 279.947,65          
            GENEL TOPLAM 20.129.906,44               NET BÜTCE GELİRİ 23.327.446,03
                   

Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü                                             Kaynak:Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

A.2- MALİ DENETİM SONUÇLARI

 

Mali denetim bütçe uygulamasına ilişkin olarak belediyenin mali karar ve işlemlerinin denetimidir.

Belediyelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaçlara, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ifade eder.

 İç denetim, belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel bir faaliyettir.

 İç denetim, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli, disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleşir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi hükmünce her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından denetim komisyonu oluşturulur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında görevli olan iç denetçiler eliyle belediyenin iç denetimi gerçekleştirilir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli ve 2015/01 sayılı kararıyla oluşturulan denetim komisyonu tarafından, 01/01/2014–31/12/2014 dönemi gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda hazırlanan denetim raporunda 2014 yılında bütçe gelirleri toplam 23.327.446,03TL, bütçe giderleri toplam 20.129.906,44 TL olarak gerçekleştiği görülüp belediyemiz gelir ve giderlerinde herhangi bir su istimal olmadığı evrakların tanziminde ve gerek hizmet alımları gerekse doğrudan alımlarda kusur bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

 • PERFORMANS BİLGİLERİ

 

B.1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

 

1.Yönetim Faaliyetleri

 

1.1. Yazı İşleri Faaliyetleri

 

2014 yılında tüm kamu kurum ve kurumlarından belediyemize gelen toplam 5399 adet evrak müdürlük kayıtlarına girilmiştir. Bu evraklar ilgili müdürlüklere dağıtılmış ve kurumlara gerekli bilgiler verilmiştir. Yapılan işlemler ve gelen evraklarla ilgili olmak üzere toplam 3549 adet giden evrak çıkışı yapılarak diğer birimlere ya da kurumlara gönderildi.

 

 

1.2. Nikâh Faaliyetleri

 

Evlenmek için müracaat eden çiftlerin nüfus cüzdanları ve nüfus kayıtlarına göre nikâh akdi işlemleri yapıldı. 2014 yılı içerisinde 538 çifttin nikâh akitleri gerçekleştirilerek yapılan işlemler evlenme kütük defterine işlenmiştir. Evlenme bildirimleri Afşin Nüfus Müdürlüğüne iletilmiştir.

 

 

1.3. Encümen ve Meclis Faaliyetleri

 

Afşin Belediye Meclisinde 2014 yılı içerisinde 11 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda 190 adet meclis kararı alınmıştır. Belediyemizin meclisimizin almış olduğu 190 adet meclis kararı belediye başkanlığımızca onaylanmış olup yasa gereği kararlar Afşin İlçe Kaymakamlığına ve gereğinin yapılması için ilgili birim müdürlüklerine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Meclis Çalışmaları

Belediye Encümeni her hafta salı günleri yaptığı toplantıda birim müdürlüklerinden gönderilen teklifleri değerlendirerek 2014 yılı içerisinde toplam 263 adet karar alındı.

 

1.4. Personel ve Özlük Faaliyetleri

31.12.2014 tarihi itibariyle Belediyemiz Bünyesinde 46 memur, 17 işçi, 1 mevsimlik işçi, 10 sözleşmeli olmak üzere toplam 74 personel çalışmaktadır.

2014 yılı içerisinde Belediyemizden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine 6360 sayılı Kanun gereği işçi memur olmak üzere toplamda 44 kişinin naklen gitmiştir. Belde Belediyelerinden Belediyemize işçi ve memur olmak üzere toplamda 80 kişinin Belediyemize geçişi gerçekleşmiştir ayrıca Belde Belediyesinden 1 kişi mahkeme kararıyla kurumumuzda işe başlamıştır. Bu gelen personellerden 6360 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesine göre Afşin Belediyesinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 74 işçi ve memur gönderilmiştir.

 

6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçen Kahramanmaraş Belediyesi’ne bağlı ilçe belediyelerinin Norm Kadro Statü gereği D-11 grubundan C-9 gurubuna geçtiğinden Belediyemiz bünyesindeki İtfaiye, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım Hizmetleri ve Mezarlıklar Müdürlükleri kapatılıp yerlerine; Kültür ve Sosyal İşler, Bilgi İşlem, Hukuk İşleri, Emlak ve İstimlâk, Kırsal Hizmetler, Özel Kalem ve Teftiş Kurulu Müdürlükleri kurulmuştur. Norm kadroda 2 olan belediye başkan yardımcılığı kadrosu 3’e çıkartılmıştır.

 

6360 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi ile kurulan Devir Tasfiye Komisyonu kararı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 14/05/2014 tarih ve 2014/28 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize devredilen Mezbaha hizmetlerinin Zabıta Müdürlüğü birimi; Mezarlık hizmetlerinin ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimi uhdesinde hizmet vermesine meclis kararı ile karar verilmiştir.

 

 

 

Kurumlar arası geçiş yoluyla boş bulunan belediye başkan yardımcılığı kadrosuna kurum dışı nakil ile atama yapılmış ve başkan yardımcılığına bağlanan birimler ile hizmet vermektedir.

 

Meclis Kararı ile kurulan Özel Kalem Müdürlüğüne 657 sayılı Kanunu’na göre memur ataması yapılmıştır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1 adet geçici görevlendirme ile 1 memur birimimizde istihdam edilmektedir.

 

Belediyemizden 1 personel emekliye ayrılmıştır.

 

1.5. İşkur Faaliyetleri

 

İşkur il müdürlüğü ile yapılan protokol sonucunda alınan yetki ile Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İşkur Hizmet noktası şahısların İşkur’a kayıtlarını, iş ve işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra işverenlerin İş-Kur kayıt başvuruları ve İşkur’un bölge kapsamında gerçekleşen İşkur projelerin başvurularında hizmet vermektedir.

 

Toplum yararına çalışma programı kapsamında Belediyemiz ile İşkur il müdürlüğü arasında üç adet proje sözleşmesi imzalanmış ve bu projeler kapsamında toplam 117 kişi belediyemizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmektedir.

 

İşkur ile imzalanan bu üç projenin bütün işveren yükümlülüğü(sgk, vergi, ücret vs.), iş ve işlemleri Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

 

 • Bilgi İşlem Faaliyetleri

 

Sistem Odasına firewall kuruldu. Firewall, Türkçe kelime karşılığı olarak güvenlik duvarı, bilişim sisteminde kullanılan bir terimdir. Bu sistem ile;

 • Bilgisayar ve internet destekli programların, siber saldırılardan korunmasını sağlar.
 • Beklenmeyen problemlerin sorun teşkil etmeden ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Belediye için çok önemli olan verilerin sızması, büyük bir felakete yol açabilir.
 • Anti virüs, anti spyware ve anti spam özelliği sayesinde, sisteminize herhangi zararlı yazılımın girmesi engellenecektir.
 • E-posta tarama ve denetleme özelliği de bulunan bu sistem, güvenli bir şekilde e-posta gönderip almanızı olanaklı kılacaktır.
 • Firewallsistemlerinin verimliliğe etkisi de bulunmaktadır. Gelişmiş filtreleme seçenekleri sayesinde, personelin istenmeyen web adreslerine yönlenmeleri engellenebilmektedir.
 • Kullanıcıların log kayıtları alınmaktadır.
 • Firewall sayesinde belediye güvenle yoluna devam edebilir, kullanıcılar ise içleri rahat bir şekilde işlemlerini tamamlayabilirler.

Belediyemiz Makine parkı güvenliği için online güvenlik kameraları kuruldu. Yine Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün hizmet ekipmanlarının bulunduğu binalara güvenlik kameraları kuruldu ve Belediye hizmet binası içerisinde bulunan güvenlik kameraları yenilendi.

 

Belediyemiz iletişim hizmetlerinin aksamaması için yeni telsiz rölesi kurulmuştur. Sayısal tabanlı telsiz sistemi devreye alınmıştır. Bu sayede birimler arası koordine sağlanmıştır. Afet ve olağan üstü hallerde iletişimde aksaklık olmayacaktır.

Resim 2. Belediyemizin Yenilenen İnternet Sitesi

Belediyemize halkın beklenti ve sorunlarını daha çabuk iletebilmesi amacıyla çağrı merkezi kuruldu. 4449046 çağrı merkezi numarası çağrı merkezimize entegre edildi. Analog santralden dijital santrale geçiş işlemi yapıldı. Bu çalışmalarımızla;

 • Belediye ile toplum arasında köprü görevi görmesi,
 • İletişim kontrollü ve kaliteli bir biçimde sağlanması,
 • Düzenli ve sürekli veri akışına olanak tanınması,
 • Hizmet süreç iyileştirmeleri için geri besleme sağlanması,
 • Etkin kaynak planlaması ile maliyetlere olumlu etki ederek, verimlilik sağlaması,
 • Self servis hizmetlerin kullanılmasına destek olunması,
 • Gelir yaratmak için kullanılması ve gelir artışına etki etmesi,
 • Vatandaş memnuniyetini arttırması,
 • Belediyenin imajına olumlu katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 

Kapanan belde belediyelerden gelen bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar ve faks cihazlarının bakım ve onarımı yapılarak birimlere tahsis edildi.  Beldelerden Afşin Belediyesine devrolan telefon hatları belirlenerek hat kapama işlemleri yapıldı.

Telefon ve ADSL hatları ile ilgili çalışma yapılarak otomatik ödemelerde düzenlemeler yapıldı. Belediye hizmet binasında bulunan kullanılmayan hatlar kapatıldı.

Belediye hizmet binası içerisinde bulunan İnternet hatlarının hızları arttırıldı. 

 

 

 

 

 

 • Hukuk İşleri Faaliyetleri

 

    

 

     Mahkeme dosyalarının tamamını düzen ve intizam içerisinde arşivlemek için büro tipi yeni dosyalar hazırlanarak hukuki iş ve işlemlerin takibinin etkin ve verimli olması sağlandı.

 

 

 

 

 

İlk olarak sistemli ve planlı çalışma sistemini benimseyen hukuk birimi, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sitemini kullanmaya başlayarak zaman kaybına neden olan birçok etkeni böylelikle ortadan kaldırmıştır.

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Avukat Portal ve İcra Portal sistemleri etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 2.UYAP Sayfasından Örnek

 

 

6552 sayılı yasa ile 6360 sayılı kanun kapsamında devredilen borçlar ile ilgili olarak tüzel kişiliği kaldırılan mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin; Büyükşehir Belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyelerine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının devredilen borçlarının yapılandırılması ve hacizlerin kaldırılması işlemleri UYAP sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bu borçlarla ilgili olan hacizlerin icra dairelerinden kaldırılma işlemlerini ilk olarak emsal teşkil edecek şekilde gerçekleştiren Afşin Belediye Başkanlığı olmuştur.

Büyükşehir yasası ile Afşin Belediye Başkanlığı bünyesine devredilen belde belediyelerinde çalışan işçi alacakları ve icra takipleri ile ilgili tüm dosyalar müdürlüğümüzce çözüme kavuşturulmaktadır.

Tüzel kişilikleri sona eren belde belediyeleri ile Afşin Belediyesi dosyaları olmak üzere toplam derdest dosya sayısı 723 adettir.

 

Tablo 12.Dava Sayıları Ve Mevcut Durum Tablosu

2014
MAHKEMELER SONUÇLANAN DERDEST YARGITAY DANIŞTAY
İCRA DOSYASI 30 340    
ASLİYE HUKUK 128 75 8  
İŞ MAHKEMESİ 30 155 15  
KADASTRO MAHKEMESİ 1    
İCRA HUKUK MAHKEMESİ 10 45    
SULH HUKUK   10    
SULH CEZA 5 10 1  
AĞIR CEZA   1    
ASLİYE CEZA 14 16 1  
İDARE MAHKEMESİ   45   13
VERGİ MAHKEMESİ   25   2
TOPLAM 187 723 25 15

Kaynak: Hukuk İşleri Müdürlüğü

 

 

 

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile devredilen işçi alacakları konusunda Hukuk Müdürlüğü yoğun bir çalışma ile toplam 105 işçi ile anlaşma yapmış olmakla birlikte 105 işçinin alacağı Afşin Belediye Başkanlığımızca ödenmiştir.

On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile devredilen Belde Belediyelerinin araçları ve gayrimenkulleri üzerindeki hacizler, müdürlüğümüzce UYAP sistemi üzerinden kaldırılmaktadır.

 

 • Özel Kalem Faaliyetleri

 

Özel Kalem Müdürlüğünce 2014 yılı boyunca Belediyemizi Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kahramanmaraş Valisi, bölge Kaymakamları, bölge kurum ve kuruşlarının daire amirleri, 9 milletvekili, 6 genel müdür, 4 genel sekreter, 8265 vatandaş ziyaret etmiştir.

 

Belediye Başkanlığımızca ilçe esnafları ziyaret edilmiştir.

 

 

 1. Kültürel Faaliyetler

2.1. Basın Yayın Faaliyetleri     

Teknolojik altyapısı ile de Türkiye’nin örnek belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Afşin Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla web sitesini yeniledi. Yeni web sayfamız yayına sunuldu. Yeni yapılan modern tasarım; fonksiyonel bir hale getirilirken, projeler, kültürel etkinlikler, yatırım ve hizmetler detaylı olarak vatandaşlarla buluşmasını sağladık. Web sitesinde ayrıca haber ve duyurular, meclis ve encümen kararları, ihale ve temin ilanları, ilçemizin tanıtımları, fotoğraf galerileri, hizmet birimleri tanıtımları, iletişim ve bilgi edinme sayfalarına kolay erişim sağlanıyor. Bunların yanı sıra belediyeye ait yayınlar, raporlar ve tablolar ise mültimedya dergi haline getirilerek web sitesi içerisinde sunulmaktadır.

8 aylık çalışma sürecinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden oluşan sunumların hem kitapçık halinde dağıtımı hem de dijital ortamda aktarımı yapıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz belediyemiz birimlerimizin yapmış olduğu çalışmaları yerel, ulusal ve internet basınına servis edilirken yeni resmi web sayfamızda da yerini alması sağlandı.

Afşin Belediyesi olarak dünya çapında en prestijli fuarlardan olan 2014 Emitt Fuarı’na katılarak Afşin ve Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımını gerçekleştirdik.

 

Eshab- Kehf Külliyesinin tanıtımı için yayını yapılan mevcut 2 kitap ile Hemşerimiz Yard. Doç. Dr. Necati Demir’in kaleme aldığı “Afşin Yöresinde Nükteli Anılarla Halk Bilgeliği” adlı kitapta yöre halkının yaşadığı günümüze kadar aktarılan anılara yer verilerek Afşin kültürü yansıtılmaya çalışan kitap ayrıca Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi için günümüze kadar yazılan birtakım makale ve kitaplardan alıntılar “Afşin (Efsus) Eshab-ı Kehf” ismi adı altında yayımlar, broşürler fuarlarda ve çeşitli etkinliklerde Afşin tanıtımı için dağıtımı yapılmış.

 

 1. “Geleneksel Karakucak Güreş Festivali” etkinliklerinin bu yıl 43’ncisi için özel davetli listesi özenle oluşturulup, protokol, vatandaş ve çok sayıda seyirci katılımını gerçekleştirmek üzere tanıtım çalışmaları yapıldı.

Ekip çalışmasına ve özgüvene büyük önem veren Başkanımız Mehmet Fatih Güven, Afşin Belediyesinin kurumsallaşmasında en büyük faktörün personel ilişkilerinden geçtiği düşüncesiyle tüm çalışanların katıldığı yemekli toplantı programlarıyla personelin motivasyonu ve kurumu daha çok benimsemesi amacı ile yönünde sık sık bir araya gelerek motivasyonunu sağladık.

 

2.2.Kültürel ve Sportif Faaliyetler

 

Afşin Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Geleneksel Karakucak Güreş Festivali” etkinliklerinin bu yıl 43’ncüsü gerçekleştirildi. Türkiye’de derece yapmış 86 pehlivanın yanı sıra 486 sporcunun mücadelesiseyirci tarafından büyük ilgi gördü.Organizasyonda çevre il, ilçelerden ve Türkiye’nin birçok yerinden birçok sporcunun katılımı sağlandı.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali

 

Belediyemiz tarafından gelenekselleştirilen “Yemliha Yürüyüşü”nün 6’cısı 2014 yılında daha kapsamlı bir katılımla gerçekleştirildi. Yemliha Yürüyüşüyle geleneksel hale gelen Eshab-ı Kehf Külliyesindeyürüyüşe katılanlara Belediyemiz tarafından 5000 kişilik Kefeştatayyuş (Çoban) Pilavı ile 5000 adet dondurma ikram edildi.  2014 yılında her yıldan farklı olarak Soma ve Rabia şehitleri Eshab-ı Kehf’te anıldı.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Yemliha Yürüyüşü

 1. Geleneksel Yemliha Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında yapılan 7’ler koşusu adı altında sporcular 7 kilometrelik parkurda yarıştı. Yarışmaya katılan ve dereceye giren sporculara ödüller verildi. Şehir dışından gelen misafirlere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

 

2014 yılı sportif faaliyetlerinde Afşin Belediye Sporun bünyesinde gerçekleştirilen wushu, futbol, kick boks ve halk oyunları gibi amatör spor dallarında faaliyet göstererek ilçemiz başarıyla temsil edilmiştir.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Sosyal İşler ve Yardım Faaliyetleri

 

İlçemizde cenaze ziyaretlerinin rahat yapılabilmesi için taziye evlerine cenaze çadırları kurulmuş olup vatandaşın soğuktan ve sıcaktan etkilenmelerinin önüne geçildi.

 

Belediyemizin öncülüğünde hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Ramazan ayı boyuncaramazanda iftarlarda evlerine yetişemeyen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar yemeği hizmeti sağlandı.

 

Ramazanda iftardan sonra vatandaşlara nefes alabilecekleri bir ortam hazırlanarak belirli günlerde Atatürk Parkında müzik şölenleri düzenlendi.

 

 

 

Resim 5. Ramazan İftarları

 

İhtiyaç sahipleri vatandaşlara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemizin katkıları ile 3000 adet gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

 

Afşin’de ve bölgemizde bir ilk olan Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezimizin açılışı organize edildi.

 

 

 

Resim 6. Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezimizin açılışı

 1. İmar ve Şehircilik Faaliyetleri

3.1.Uygulama İmar Planı İlgiliFaaliyetler

Afşin Belediyesi imar planının uygulanabilirliğini kaybetmesi sebebiyle mevcut imar planı olan 2675 hektarlık alanda 2011 yılı ortalarında kesinleşen planların ihtiyaçlara cevap vermediği ve tadilat planı taleplerinin artarak devam ettiğinden planlarda revizyona gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 2014 yılı Haziran ayında planların yenilenmesi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunulmuştur.

 

İlçemizin güney kısmına doğru gelişmeye müsait oluşundan İğdelioğlu ve Atlas mevkii Hüyüklü – Nadır Yolu etrafında Elbistan-Göksun karayoluna kadar olan alanda ilave imar planı yapımı hazırlıkları 2 yıl sürmüştür. Plan yapılacak alanda Kahramanmaraş Valiliği Toprak Koruma Kurulu Başkanlığından görüşler alınmış, Adatepe Barajı Sulama sahası dışında kalan 830 hektarlık alanda planlama yapılmıştır. İlave Nazım İmar Planları 08.06.2012 tarih ve 2012/119 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve birinci

 

 

askısı 28.08.2012-26.09.2012 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu işlemler esnasında Hastane-TOKİ arasında ve Gerger Mahallesinde ilave imar planı da aynı tarihlerde askıya çıkarılmıştır. İlave planların 04.02.2013 tarih ve 2013/19 sayılı meclis kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uyguluma imar planı 07.05.2013 tarihli belediye meclis toplantısında 2013/127 karar ile askıya çıkarılarak 05.07.2013 tarihli meclis toplantısında 2013/172 sayılı karar ile kesinleşmiştir. 2014 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre planların yeniden yapılması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine başvurulmuş olup, çalışmalar sürmektedir.

 

Müdürlüğümüzce yeni uygulama yapılacak alan ise Gaziosmanpaşa Mahallesindeki EÜAŞ’a ait Site-2 sosyal tesislerinin bulunduğu alandır. 2010 yılında EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde Afşin’de bulunan EÜAŞ site 1,2,3 sosyal tesislerin bulunduğu alanda imar uygulaması yapılmasına karar verilmiş olup, 02/03/2011 tarihinde protokol imzalanmıştır. Yapılan 18’inci madde uygulaması işlemi tamamlanmış olup, yeni çıkan tapular 2011 yılı aralık ayında teslim edilmiştir.  Site-2’nin bulunduğu yaklaşık 100 hektar alanda park ve yeşil alan olarak halkımızın kullanımına sunulması için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesindeki duruşma tamamlanmıştır.2013 yılı başından alanın Belediyemize devri sağlanmış ve 2013-2014 yıllarında bir kısmı Rabia Parkı olarak faaliyete konulmuştur. Ayrıca kalan kısmına çeşitli tesisler yapılabilmesi ve kullanıma uygun hale getirilmesi için Müdürlüğümüzce tadilat planı yapılmış ve Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.  Aynı taşınmaz üzerine futbol, basketbol, voleybol, tenis sahaları ile soyunma odaları yapımı için proje hazırlanmış ve Spor Toto Genel Müdürlüğünden yardım sağlanmak suretiyle yapımına başlanmıştır. 2015 yılı ortalarında faaliyete konulması planlanmaktadır.

 

 

3.2. Encümene Giren İşlemler

 

2014 yılı içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15’inci ve 16’ıncı maddelerine göre 70 adet imar uygulama dosyası Encümene sunuldu. Bu dosyalardaki taşınmazların toplam yüzölçümü 289391,79 m²’dir. Yapılan imar uygulamalarından 23680,17 m² bedelsiz yola ve parka terk olmuştur.  2123,63 m² ise ihdastan satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

 

3.3.Yapı Denetim Faaliyetleri

 

Belediyemiz yetki sınırları içerisinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi amacıyla 21 adet yapıya 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’inci maddesi gereğince yapı tatil tutanağı düzenlendi. Bunlardan 9 âdeti ruhsatına uygun hale getirildi. 12 adet için ise 42’nci madde kapsamında toplam 8.500.00 TL para cezası verilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunuldu.

 

2014 yılı içerisinde şartlarını yerine 100 adet inşaata yapı ruhsatı düzenlendi. İnşası ve SGK prim borcu biten 28 adet yapıya ise kullanma izin belgesi düzenlendi.

 

 

3.4.Kamulaştırma, Tahsis ve Devir Faaliyetleri

 

Afşin İlçesi Beyceğiz MahallesiKöşoğlu Caddesi ile Pınar Sokak üzerinde bulunan 25, 26 ve 38 ada da bulunan halihazırda birçok yıkık ve kullanılmayan taşınmazların bulunduğu alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan 27/05/2010 tarihinde ön protokolle Kentsel Dönüşüm yapılmasına karar verilmiştir. Alana ilişkin jeolojik etütler yapılmıştır. Ayrıca bina detay alımları, değer tespitleri de yapılmış ve TOKİ’ den onay gelmiş ve mimari projeleri de kesinleşmiştir. 15/11/2013 de ise yapım protokolü imzalanmıştır. Alan bu yılsonunda TOKİ’ ye teslim edilecek olup, acele kamulaştırma için Bakanlar Kurulu Kararı da alındıktan sonra 2014 yılı baharında inşaat yapımına başlanılması planlanmaktaydı. Yerel seçimlerden sonra imar planında kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 5,9 hektarlık alanda tekrar kapsamlı bir çalışma yapımına başlanılmıştır.

 

Afşin İlçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan eski Hükümet Konağı Binasının bulunduğu alan yeni imar planımızda park alanı olarak görülmekte olup, bu alanın ve binanın Belediyemize devri için Milli Emlak Müdürlüğü nezdinde çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Taşınmaz üzerindeki muhdesat bedeli olarak belirlenen 98.000,00 TL’lik ödemeyi yaptık. Söz konusu alanın Belediyemize tahsisi gerçekleşmiş olup; alandaki meydan düzenleme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Yerel seçimlerden sonra alan Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olup, çalışma 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır.

 

Efsus Turan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsisli olan yaklaşık 500 hektarlık alanda bulunan mülga Devlet Üretme Çiftliğinin Belediyemize devri hususunda çalışmalarımız sonuç vermeye başlamıştır. Bakanlık taşınmaz üzerindeki haklarından 24/09/2012 tarih ve 1792 sayılı yazıları ile vazgeçmiştir. Bundan sonra alanın kentsel rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi için projelerimiz hazır olup, alanın Milli Emlak Müdürlüğünden devri için resmi olarak başvuru yapılmıştır. 2014 yılında tahsis ve devri alınarak kentsel rekreasyon alanı olarak proje yapımı planlanmaktaydı. 2014 yılı Haziran ayında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarınında katılımıyla alanın kullanımına ilişkin detaylar karar bağlanmış olup, gerekli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftaları hazırlanarak Büyükşehir Meclisine iletilmiştir. Planlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Ekim 2014 tarih ve 2014/199 sayılı kararı ile onaylanmış

 

olup askıdan indiğinde uygulama imar planları hazırlanma aşamasına geçilmiş olup,  2015 yılında planlara göre imar uygulama işlemlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 

 

 

3.5.Etüt Proje Faaliyetleri

 

İlçe merkezimiz başta olmak üzere 6 adet kasaba ve 9 adet köyün içme ve kullanma suyunu karşılayacak olan 46 kilometre kuzeydeki kaynaklardan (4 adet kaynaktan yaklaşık 600-800 lt/sn kapasiteli) gelecek Akdere İçme Suyu Projesi yapımıyla ilgili AFŞİN ESHAB-I KEHF SU VE HİZMET BİRLİĞİ resmen kurulmuştur. Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla da Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yetki verilmiştir. 2011 yılında proje revize çalışmalarına başlanılmış olup, bugünlerde proje Devlet Planlama Teşkilatı onayına sunulmuş olup 2013 yılı programına dâhil edilmiştir. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte bölgenin en az 40 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü projenin ihalesini 20.11.2013 tarihinde tamamlamış olup, 51.300.000 TL’ye gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Mart ayında yapılan törenle temel atma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yerel seçimlerden sonra da altyapı hizmetleri görevi KASKİ’ye devir olunduktan sonra Afşin Eshab-I Kehf Su ve Hizmet Birliğin kapatılması için gerekli evraklar düzenlenerek Kaymakamlığa sunulmuştur.

 

Eskiyen su ve kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi içinde İller Bankasına proje hazırlatılmış olup, müteahhit firma proje üzerinde çalışmalarına tamamlamıştır. 2014 yılında ihale edilerek projenin yapımına başlanması planlanmaktadır. Kesinleşen projelerimiz KASKİ’ye devir edilmiş olup, aynı projeler üzerinden 2015 yılında yapımına başlanacaktır.

 

Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için İLBANK A.Ş.’den sağlanan maddi destek ile proje yapımı için öncelikle jeolojik zemin etütleri yaptırılmış ve projeleri hazırlanarak Bakanlıkça onaylanmıştır.11/06/2013tarihinde İLBANK A.Ş tarafından 8.700.000 TL’ye ihalesi yapılarak firmaya yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu bölgedeki Belediyemize ait taşınmaza ilaveten 4 adet taşınmaza daha ihtiyaç duyulmuş olup kamulaştırma kararı alınmıştır. Bunlardan 1 tanesi kamulaştırması yapılmış olup diğer taşınmaz sahipleriyle ise anlaşma sağlanmıştır. 2014 yılı Şubat ayında tapularının devir alınması planlanmakta iken yerel seçimlerden önce tapular devir alınmış ve yer teslimi sağlanarak proje yapınma başlanılmıştır.  Projenin ise 2014 yılı içerisinde İLBANK tarafından devam edilmiş buradaki görevimiz KASKİ’ye devir edilmiştir.

 

 Kahramanmaraş İli kuzey ilçeleri Afşin, Göksun, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ın birlikte kullanacağı Katı Atık Depolama Tesisi Alanı (240 hektar) Afşin Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan Çevre Altyapı ve Temel Hizmetler Birliğine devredilmiştir. Birlik tarafından projeleri de hazırlanmaktadır.  4 adet hazineye ait taşınmazın tahsisleri sağlanmış ve kalan 6 adet özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılması için Birlik tarafından tarafımıza yetki verilmiştir.2015 yılı ilk döneminde söz konusu alana nazım imar planı yaptırılması için Birlik aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi İmar Planlama Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. 

 

3.6.Numarataj İşlemleri

 

2014 yılında Büyükşehir bünyesine katılacağımızdan dolayı Müdürlüğümüze bağlı numarataj servisi ekiplerince ulusal adres veri tabanı güncellemesi yapılmıştır. 2014 yılında ise köy ve kasabaların numaratajları güncellenmiştir. Bu hizmetler halen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

 

3.6.Emlak İstimlâk İşlemleri

 

216.004,29 TL yoldan ihdas işlemi satışından gelir elde edilmiştir.

6552 sayılı torba yasa kapsamında emlak vergisi borcu olan vatandaşlara ödemeye çağrı ihbarı gönderilmiş, bu ihbarlara riayet eden 1200 kişi ile yapılandırma yapılmıştır. Yapılandırma kapsamında 241.816,45 TL tahsilât yapılmış, 268.621,76 TL ise yapılandırmadan kaynaklanan taksit olarak tahakkuk ettirilmiştir.

679 kişinin emlak beyan kaydı girişi yapılmıştır.

958 kişinin mesken emlak beyan kaydı girişi yapılmıştır.

173 kişinin işyeri emlak beyan kaydı girişi yapılmıştır.

1468 kişinin arsa emlak beyan kaydı girişi yapılmıştır.

586 kişinin arazi emlak beyan kaydı girişi yapılmıştır.

2014 yılı emlak vergisi tahakkuku 3.949.404,66 TL olmuştur. 2014 yılı toplam emlak vergisi tahsilâtı ise 3.312.611,52 TL’dir. 2014 yılı emlak vergisi tahsilât oranı ise % 84’dür.

2014 yılı içerisinde 182 adet işyeri, lojman, ATM yeri ve Baz istasyonları için Belediye Encümenin almış olduğu kararlara istinaden kiralama sözleşmeleri yapılmıştır. 2014 yılı kira geliri 77.898,00 TL olmuştur.

 

4.Fen İşleri Faaliyetleri

4.1.Cadde, Sokak ve Meydan Çalışmaları

Kentin ana arterlerindeki cadde ve sokakların iyileştirmesi çalışmaları yapıldı.

 

Sağlıklı ve standartlara uygun yürüyüş yollarını, trafik akış düzeninin sağlandığı yol aks çalışmalarını, ilçe merkezinde ve seçim sonrası mahallelerimiz haline gelen kasaba ile köylerimizde bir bir hayata geçirmeye başladık.

 

Cumhuriyet Meydanı için Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yürütülen düzenleme çalışmalarımız tamamlandı.

 

İlçe merkezimizde Gülfidan, Can ve Kardelen Sokakları ileGözyolu mevkii, Bakraç yolu, Arıtaş ve Esence Mahallelerinde asfalt kaplama; Alpaslan Mahallesinde ise asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını başlattık. Ayrıca asfalt için uygun olmayan Tanır, Kabaağaç, Ördek, Yazıdere ve Atlaş Mahallelerinde parke kaplama çalışmalarını tamamladık.

 

Gülfidan, Kardelen ve Can Sokaklarında 2 bin 5 yüz metre uzunluğunda 6,5 metre genişliğinde satıh asfalt ile kaplama çalışmaları yapıldı.

 

Ördek Mahallemizde çamurdan bataklık olmuş yollarımız vardı. Mahallemize 550 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde parke yol yapıldı.

 

Gözyolu mevkiinde toplam 1650 metre uzunluğunda6,5 genişliğinde yol asfaltlama yapıldı.

 

 

Resim 7. Gözyolu Mevkii Yol Çalışmaları

Kabaağaç Mahallemize 892 metre bordür ve 2178,10 m² parke yapıldı.

Atlaskent Caddesi küme evlerine 630 metre bordür ve 3110 m² parke yapıldı.

YazıdereMahallesinde 300 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde parke yol yapıldı.

 

Tanır Mahallesimezarlık üst yolu mevkiinde 500 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde;Çobanpınar mevkiinde ise 150 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki parke yollar tamamlandı.

 

6390 sayılı yasası ile mahallelerimiz haline gelen güney ve kuzeydeki köylerimizin ilçe merkezimize bağlantı yollarının gerekli genişletme ve bakım çalışmaları yapıldı.

 

İlçe merkezinin kuzey mahalleleri ile ulaşımında yoğun olarak kullandığı Mehmet Akif Caddesinde (Afşin Kuzey Giriş)yol yapım çalışmaları yapıldı.

 

Afşin’de ilk defa kırmızı kodlu yol çalışması yapıldı. Mevcut yol üzerinde bulunan 4 tepeyi iş makineleri ile kazıyarak 1300metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift bir yol haline getirdik.

 

 

 

Resim 8.Alparslan Mahallesi Yol Asfaltlama Çalışmaları

İlçemiz Alpaslan Mahallesinde yol ve kaldırım eksikliklerini gidermek için 2.000 metre sıcak asfalt kaplama ve park çevresine kaldırım çalışması yaptık.

 

 

4.2.Cephe Islahları

 

Yeşil evler mevkiinde nitelikli yeşil alan, park, yol ve kaldırım eksikliklerini gidermek için çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmaların bir kısmı devam etmektedir.

 

 

 

 

Ana caddeler üzerinde boyasız ve bakımsız evlerin ve işyerlerinin tadilat, boya ve badana işlerini yapmak üzere çalışma başlatıldı. Sokak ve dış cephe ıslah çalışmaları ile ilçemize yepyeni ve estetik bir görünüm kazandırdık.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9.Bakımsız Evlerin Boyama Çalışmaları

Mahallelerimizde yer alan toplu kullanım alanları, cami ve okullarda tadilat ve boya çalışmaları düzenli aralıklarla olarak yapıldı.

 

4.3.Mezarlık Çalışmaları

Asri Mezarlığının giriş kapısı yapıldı. Ön duvarı beton arma ve Eshab-ı Kehf motifli olarak yapıldı.1300 metrelik ana yol yapıldı. Mezarlık içerisinde 700’er metrelik 3 tane tali yol için bordür ve asfalt çalışmaları devam etmektedir.

 

 

Resim 10. Asri Mezarlık cephe yenileme çalışmaları

 

İğdelioğlu Mezarlığına Eshab-ı Kehf motifli betonarme duvar yapıldı.

Armutlu Dede Mezarlığının giriş yolu parke olarak yapıldı.

Koyuntaş Mezarlığının ön duvarına ve kapısına Eshab-ı Kehf motifili betonarme duvar yapıldı.

Yaz aylarında Altas Asri Mezarlığında aşırı kuraklık sebebiyle yangın çıkmaması için kuru otların bulunduğu boş alanların tamamı traktör ve çapa makinesiyle sürüldü.

 

 1. Park ve Bahçe Hizmetleri

5.1. Park Çiçeklendirilmesi ve Park Düzenleme Çalışmaları

 

Atatürk Parkına parke ve bordür taşı döşemesi yapıldı.Kuruyan çimler sökülerek yerlerine toprak takviyesi yapılarak yeniden çimlendirildi.

 

Belediye etrafındaki refüjlerimize toprak tasfiyesi yapılıp çimlendirme işlemi yapılmıştır. Refüjler gül, begonya, petunya, ateş çiçeği ve patates çiçeği ile süslendi.

 

Sanayi girişinde bulunan 12 dönüm büyüklüğünde orta refüjler traktörler ile sürülerek çim ekimi yapıldı.

 

Eshab-ı Kehf Külliyesinin çevre düzenlemesi ve çiçeklendirilmesi yapıldı. Yol boyu çit kenarlarına sarmaşık, gül ve hanımeli çiçeği ekimi yapıldı. Eshab-ı Kehf Külliyesine çiçeklerle rengârenk Eshab-ı Kehf ismi yazıldı.

 

 

 

Resim 11. Eshab-ı Kehf külliyesi çevre düzenlemesi ve çiçeklendirme çalışmaları

 

 

Rabia Parkı içerisindeki 10 dönümlük araziye çevre düzenlemesi, toprak tasfiyesi ile çiçek ekimi ve çimleme işlemleri yapıldı.

 

Resim 12. Rabia Parkı Açılışı

Alpaslan Mahallesindekiparkının çevre düzenlemesi yapıldı.

 

Yeşilevler Mahallesindeki Atilla İmamoğlu Parkına orman bölgesindenağaç dikim makinesiyle sökülen 126 adet Karaçam ve Sedir ağacı dikimi yapıldı.

 

 

Resim 13.Afşin Sanayi Kavşağı’nda Rulo Çim Uygulaması.

 

 

TOKİ’de bulunan parkabüyük traktörle toprağın havalandırılması yapılarak ve küçük traktörle toprak tasfiyesi yapıldı. Parkın içerisindeki kuru otlar biçilerek çimlenme faaliyetinde bulunuldu. Ağaç ihtiyaçlarına bakılarak Erguvan, Ihlamur ve Lükstür ağaçlarımızdan 24 adet dikimi yapıldı.

 

Refüjlerde bulunan yabani otlarının temizlenmesi toprağının kazılması vegüllerimizin budama işlemleri yapıldı.

 

Solan çiçeklerimizin sökülerek yerlerine mevsim şartlarına uygun olarak gelişen ve yetişen çiçeklerle değiştirilerek çevre güzelliği tekrar sağlandı.

 

5.2.Sulama Faaliyetleri;

 

Eshab-ı Kehf Külliyesi ve Eshab-ı Kehf Caddesinde bulunan refüjlerdeki güller, ağaçlar ve gavura bitkilerinin sulanması,

Hüyüklü yolunda bulunan ağaçların sulanması,

Afşinbey Caddesinde bulunan orta refüj ve kenarda bulunan ağaçları sulanması,

Taziye evinin önünde bulunan ağaçların ve çimlerin sulanması,

Rabia Parkı’ndaki ağaçların ve çimlerin sulanması,

Yeşilevler ve Atlas Kent yol kavşağında bulunan ağaçlar ve güllerin sulanması,

Afşin Belediyesinin önünde bulunan ağaçların ve çimlerin sulanması,

Alpaslan Mahallesinde bulunan parkın ağaçlarının sulanması,

Ergün ERTEKİN Çim Güreş Sahası’nın çiminin ve etrafındaki ağaçların sulanması,

Mahallelerimizde(Çoğulhan, Alemdar, Bakraç, Çobanbeyli, Altunelma, Arıtaş) bulunan ağaç ve çimlerin sulanması,

5.3.Sera Faaliyetleri

 

Fidanlık bölgesine yapılan seraya elimizde bulunan çiçekleri budayarak çelikleme yöntemiyle çiçek çoğalma faaliyeti yapıldı.2400 adet lavanta tohumu ekilerek çimlendiriliyor. Park ve Bahçelerimizde bulunan çit bitkisi çelikleme yöntemiyle 15 bin adet çit bitkisi çeliği elde ettik ve toprakla kavuşturduk seramızda sarmaşık, lavanta, hanımeli, kasımpatı, erguvan, çit bitkileri yetiştirmeye devam ediyoruz.

 

Seramız için gerekli olan torf, hayvan gübresi ve gidye motorlar aracılığı ile getirilmiştir.

 

Resim 14. Belediyemiz Seracılık Faaliyetleri

 

Seramızda biberiye bitkilerinden aldığımız çelikler toprakla buluşturduk ve yetiştirmeye devam ediyoruz şuan itibariyle 868 adet biberiye çeliğimiz bulunmaktadır.

 

5.4.Ağaç Dikimi ve Yeşillendirme çalışmaları

 

İlçemizin çeşitli yerlerine 72 adet mavi Ladin, 24 adet Ihlamur ve Erguvan ağacı, 12 adet Çınar ağacı, 24 adet aşılı gül ekimi yapıldı.

 

Eshab-ı Kehf bölgemizde bulunan ormanlık arazisine 30 adet 80 cm Karaçam fidanları dikimi gerçekleştirildi.

 

Taziye evi bölgemizde çimleme çalışmaları yapıldı.

 

Belediyemiz bünyesinde açılışı gerçekleşen Engelliler Okulu bahçesinde çökme olan bölgeler tespit edildi ve toprak tasfiyesi yapıldı. Çimleme yapımı yapıldı. Kuruyan 4 adet kiraz ağacı yerlerinden sökülerek yerlerine 2 adet mavi ladin ve 2 adet mavi mezarlık selvisi dikimi yapıldı. Engelli çocuklarımız için futbol sahası çimlemesi yapıldı.

 

Asri Mezarlık, Yeşilyurt Mezarlığı, Armutlu Dede Mezarlığıyla ve Koyuntaş Mezarlığında burgu makinesiyle ağaç çukurları açtık ve mezarlıklarımıza sedir ve karaçam olmak üzere ağaçlandırma çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

 

Belediyemiz olarak cenaze sahiplerine mezarlarına dikilmek üzere 1800 adet mezarlık selvisigetirttirildi. Cenazesi olanların cenaze defni esnasında personelimiz her cenazeye 1 adet mezarlık Selvisi dikilmektedir.

 

Fidanlık bölgemizde bulunan çit bitkilerine budamayapılarak görünüm güzelleştirilmiştir. Fidanlık arazisinde bulunan kiraz ve diğer meyve ağaçlarımızı budayarak gençleşmesini sağladık, çıkan dallarıda odun olarak seramızda değerlendirdik.

 

Afşinbey Caddesinde bulunan çalıların budaması yapılarak çevre düzenlemesi yapıldı.

Fidanlık içerisinde bulunan 12 dönümlük alana çimlenme yapılmıştır.

Afşinbey Mahallesi Yeşilevler’de bulunan 10 dönüm araziye ayrık tohumu ekilerek yeşil alan oluşturuldu.

Nazım Kaynak Bulvarında bulunan mezarlığın kenarlarına ıhlamur (8 adet) ve erguvan (8 adet) ağaç dikimi yapılmıştır.

 

Ziraat Bankası çevresine ladin (8 adet) , aşılı mavi selvi (8 adet) ve leylandi(6 adet) ağaç dikimi yapılmıştır.

 

Belediye hizmet binası veZiraat Bankasıönünde bulunan havuz verefüjlere4500 adet sümbül, lale ve nergis soğanı dikimi yapılmıştır.

 

Ulu Camii’nin doğusunda bulunan çiçeklik alanlara toprak takviyesi yapılıp çim ekildi. 4 adet leylandi ağaç ve mevsim şartlarına uygun şekilde çiçeklendirilme yapıldı.

 

Belediyemizde ait bütün parkların sulanması, ilaçlanması ve gübrelendirilmesi yapıldı.

 

 

Gerger Mahallesine yapılmış olan taziye evinin bahçesine toprak takviyesi yapıldı, çim ekildi ve 18 adet ağaç dikimi yapıldı.

 

6.Destek Hizmetleri

6.1.Destek Hizmetleri

Rabia Parkı, Alpaslan Mahallesi Parkı ve Atilla İmamoğlu Parkı otomatik sulama tesisat ile aydınlatma tesisat sistemlerinin elektrik işlemleri yapıldı. İlçemizde 2014 yılı içerisindeki bütün organizasyonlarda ses sistemlerinin kuruldu. Belediyemize ait elektrik abone ve iptal işlemlerinin yapılmıştır.

 

3000 m² kapalı pazar yeri proje çalışmaları başlamış 2015 yılı için ön hazırlıkları bitirilmiştir.

 

Araç ve iş makinelerinin tescil – hurda işlemleri için hukuk işleri servisi ile koordineli olarak çalışılmaya devam edilmektedir.

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na “internet kafeye değil bilgi evine gidiyorum” projesi ile başvurusu yapılmış fakat DOĞAKA tarafından kabul edilmemiştir.

 

300 adet varil çöp kesilerek çöp varili haline getirilerek kulp kaynatılmış ve temizlik işlerine teslim edilmiştir.

İki adet deneme amaçlı sera yapıldı.

 

6.2.İmalathane Üretimi

 

İmalathanemizde 17 adet Rabia Parkında, 6 adet dağlıca mahallesindeki parkında kullanılmak için 23 adet piknik masası imal edildi.

 

Sanayi Sitesi için 4 adet taşınabilir sanayi tipi çöp konteynır imal edilmiştir.

 

İlçemizin genelinde kullanılmak üzere 200 adet bank imalatımız gerçekleşmiştir.

 

Kilit parke tesisimizdekilit parke 1.770.900 kg imalatı gerçekleşmiştir.

 

6.3.Konkasör Tesisi Üretimi

 

Filler malzeme: 23.232.200 kg, 0 numara kum: 986.700 kg, mıcır: 6.999.460 kg, yapı taşı: 492.700 kg, by-pass malzeme: 7.607.100 kg, 0,5 numara kum: 2.165.950 malzeme üretilmiştir.

 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, filler malzeme: 2.072.250 kg, mıcır: 104.000 kg malzeme üretilmiştir.

 

Firmalara satılan malzeme, filler malzeme: 1.295.300 kg, yapı taşı: 1.421.900 kg, by-pass: 2.261.850 kg malzeme üretilmiştir.

 

Konkasör tesisinde toplamfiller malzeme: 26.599.750 kg, 0-0,5 numara kum: 3.152.650 kg, mıcır: 7.103.460 kg, yapı taşı: 1.914.600 kg, by-pass: 9.868.950 kg malzeme üretilmiştir.

 

Asfalt plenti tesisindeAfşin Belediyesi fen işlerine; 717.750 kg, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine; 1.086.650 kg olmak üzere toplam 1.804.400 kg malzeme üretilmiştir.

 

Kaynak Atölyesinde;

Kamyonlarda ve iş makinelerinde 125 adet kaynak işlemi yapılmıştır.

Park ve bahçeler için 45 adet tamirat işlemi yapılmıştır.

Yarı otomatik kilit parke tesisinin çatısı saç kaplama yapılmıştır.

Yeni alınan Finisher için garaj yapılmıştır.

 

 1. Çevre ve Temizlik İşleri Hizmetleri

7.1.Çöp, İlaçlama, Katık Atık Toplama Faaliyetleri

Temizlik ve katı atık toplama hizmetleri, vatandaşlara en hızlı zamanda ve en uygun yöntemlerle sunulmaktadır. İlçemizde özürlü ve yaşlı vatandaşlarımızın çöpleri personellerimiz tarafından kapılarından alınmaktadır.

Yaz mevsiminde çöp toplama çalışmaları 06:00 ile 00:00 arasında yapılmaktadır.

Elimizde mevcut bulunan çöp bidonları ve konteynırların bakımı yapılıp uygun yerlere yerleştirilmesi yapılmıştır. Kırılan tekerliklerin yenileriyle değişimi yapılmıştır.

 

Çöp toplama işinin birikmeye meydan verilmeden uygun yerlere taşınması koordine edilmiştir.

 

Çöp toplama merkezlerinde koku, sivrisinek ve karasinek üremesine olanak veren ortamlar ortadan kaldırılmıştır. İlaçlama yapılması gereken ortamlara zamanında müdahale yapılmış ve vektörlerle savaş başarıyla sonuçlanmıştır.

 

Çöp döküm ve depolama merkezinde 20 gün arayla dozerle düzenlemeleri yapılmakta olup periyodik ilaçlamaları yapılmıştır.

 

Mahalle ve sokaklarda biriken küçük çaplı bahçe atıkları kepçe ve römorklu traktörlerle bekletilmeden toplanıp uygun yerlere götürülmüştür.

 

Mahallelerde bulunan çöp dökme yerlerinin çevre görünümü düzenlenmiştir.

 

Sanayi sitesine seyyar çöp römorkları bırakılarak sanayi sitesinin çöplerini daha düzenli toplamaya başlanmıştır.

 

 

 

 

 

Resim 15. Çöp Römorkları

 

Yeni çöp kamyon araçları alınarak tüm mahalle ve köylerimizi kapsayacak şekilde çöpler alınmaktadır.

 

 

400 adet konteynır alınarak tüm ana caddeler, Hilal Kent, Toki gibi site alanları ve çevresine düzgün şekilde bırakılmış olup çöpler alınmaktadır.

 

EÜAŞ’den getirmiş olduğumuz 160 adet çöp bidonları makine parkında ağızları kesilerek, lüzum görülen yerlere bırakılmıştır.

 

Her gün mahallerinin kaba atıkları ve külleri kepçe ve römorklu traktör ile düzeni olarak kaldırılmaktadır.

 

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının çöpleri her gün alınmakta ve tıbbi atıkları ile ilgili kişilerce anlaşma sağlanmış olup takibi yapılmaktadır.

 

Mezbahanenin çöpleri her gün alınmakta ve gerekli ilaçlamaları periyodik olarak yapılmaktadır.

 

Haftanın iki günü sanayi sitesinin çöpleri alınmaktadır.

 

İlçemiz genelinde bütün okulların çöpleri düzenlik olarak alınmaktadır. Eshab-ı Kehf külliyesinin haftada 2 gün çöpleri alınmaktadır.

 

 

 

7.2. Cadde Ve Sokak Temizliği Faaliyetleri

 

İlçemizde bulunan ana cadde ve sokakların çevre görünümü ve düzeni yapılmış olup, daha güzel bir görünüme sahip olmasına çalışılmıştır.

 

Hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda ana caddelerde süpürge aracı ile çevreye rahatsız vermeden süpürülmüştür.

 

Resim 16. Yol Süpürme Çalışmaları

 

Haftada iki gün kurulan yoğurt pazarı ve sebze pazarının dağılımından hemen sonra büyük bir titizlikle temizlenmekte ve periyodik ilaçlaması yapılmaktadır.

 

Yıl içerisinde bütün resmi ve dini bayramlarda temizlik ve ilaçlama işlemleri aksatılmadan özenle yapılmıştır.

 

Vakumlu süpürge aracımız fil ile tüm çarşımızın düzenli olarak süpürülmesi yapılmaktadır.

 

Çöp kamyonlarının döküm sonrası ve iş bitiminde ilaçlı su ile temizliği yapılmakta olup devamlılığı sağlanmaktadır

 

Çalışan personelin muayeneleri zamanında yaptırılmış olup gerekli eğitim ve koruyucu elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanmaları konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 

Ana cadde üzerinde bulunan kanalların temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

 

Toplu taşıma araçlarının temizliği ve ilaçlaması ile ilgili araç sahipleri ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

 

İlçemizde bulunan ahır ve besi faaliyetleri ile uğraşan vatandaşlara gübrelik ve ilaçlama konularında ortak çalışmalar yürütülmüştür.

 

14 kişilik çarşı el arabası ekibimizle tüm kaldırım ve tahliye kanalları her gün mesai saati başlamadan temizlenmektedir.

 

İlçemizde faaliyet gösteren oto lastik tamirhaneleri ile görüşerek ömrünü tamamlamış lastikler düzenli olarak toplanmıştır.

 

İlçemiz genelindeki tüm kamu kuruluşlarında atık pil toplama kampanyaları düzenlenmiş ve kampanya süresince çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

 

Dünya çevre günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve öğrencilere teknik geziler düzenleyerek çevre bilinci ve önemi anlatılmıştır.

 

Yeni süpürge kamyonu alınarak ana caddeleri ve ara sokakların temizlikleri yapılmaktadır.

 

 

 1. Zabıta ve Denetim Faaliyetleri

İlçemizde ticari faaliyette bulunan tüm işyerleri Zabıta personelince sürekli ve titiz bir şekilde denetlenmiş ve işyerinde tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi için ilgili esnaflar hakkında gerekli işlemler ve takibatlar başlatılmıştır. Yapılan kontroller neticesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 82 işyeri sahibinin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı almaları sağlanmış olup diğer ruhsat işlemlerine devam edilmektedir.

 

Zabıta Ekiplerimizce ilçemizdeki ekmek fabrikaları ve pide fırınları geceleri ani yapılan kontrollerde denetlenmiş, eksiklikleri tespit edilen esnaflar hakkında gerekli işlemler yapılmış olup ilçe halkının daha sağlıklı bir ortamda ekmek almaları ve eksik gramajda ekmek çıkartılmaması sağlanmıştır.

 

 

Zabıta Memurlarınca, ilçemiz açık pazaryerinde ve emtia pazarında ticari faaliyet gösteren pazarcı esnafı düzenli bir şekilde denetlenmiş ve harç tarifesine uygun bir şekilde işgaliye harçları tahsil edilmiştir.

 

Zabıta Memurları ve çevre sağlık memurlarınca ortak yürütülen gıda denetimlerinde, ilçemiz bakkal, market gibi işyerlerinde tarihi geçmiş, halk sağlığını tehdit edici gıda maddelerine el konularak imha edilmesini sağlanmıştır.

 

3489 sayılı Kanun doğrultusunda açık pazaryerinde satışa sunulan tüm mallara etiket konulması sağlanmış ve ayrıca ilçemizdeki her meslek gurubundaki esnafların sattıkları malların üzerinde etiket bulundurularak rekabet ortamı sağlanmıştır.

 

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu kapsamında olan işyerleri denetlenerek 30 işyerinin tatil ruhsatı almaları sağlanmış ve her yıl vizeleri yapılmaktadır.

 

Trafiğinin daha sağlıklı işlemesi için uygunsuz yerlere araç park edilmesi önlenmiş gerek araç gerekse yaya trafiğinin düzenli olması için cadde, sokak ve kaldırımların işgal edilmemesi için tüm esnaflar uyarılmış, ilgili tebligatlar yapılmış olup levha çalışmalarımız ilçe trafik ekiplerince ortaklaşa devam etmektedir.

 

6360 sayılıYasa doğrultusunda Belediyemizce verilen ticari araç plakaları petrol ruhsatları ve Belediyemizle sözleşmeli olarak çalışan 14 özel halk dolmuşlarının evrakları Büyükşehir Belediyesine teslim edilmiştir.

 

6360 sayılı Yasa doğrultusunda ilçemize bağlı 10 adet kasabanın devir teslimi yapılmış olup bu mahallelerimizde bulunan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ve İl Özel İdare tarafından düzenlenen ruhsatlar teslim alınmıştır.

 

İletişimin daha iyi sağlanabilmesi için Zabıta Müdürlüğüne ve diğer birimlere telsiz sistemi kurulmuştur. Kurulan sistemle 50 km mesafede görüşme sağlanmaktadır.

 

İlçemiz mahalle ve sokakları görevli Zabıta Ekiplerince düzenli şekilde kontrol edilmiş ve mahalle sakinlerine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen insan ve çevre sağlığına zarar verdiği tespit edilen mahalle sakinleri hakkında tutanak tanzim edilerek Belediyemiz Encümenince uyarı, para cezası ve kapama cezaları tebliğ edilerek uygulanmıştır. Cezalı duruma düşmemeleri için tebligatlar yapılmıştır.

 

Sulama sezonu zamanında sulama kanalları, bahçe arkları düzenli ve yeterli şekilde su verilebilmesi için ana su kanallarının, bahçe arklarının her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmaları bu sezon Belediyemizin sevk ve idaresinde gerçekleştirilmiştir.

 

İlçemiz hayvan pazarında düzenlemeler yapılarak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alış veriş yapmaları sağlanmıştır.

 

 İlçemizde sıfır kaldırım işgali uygulaması başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın kullanıma ayrılan kaldırımlara malzeme koyan esnaflarımıza gerekli uyarı ve kanuni işlem yapılarak, kaldırımlar boşaltılmış olup, vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde kaldırımlarda hareket etmeleri sağlanmıştır.

 

 Başıboş sokak köpeklerinin ıslahı, çalışmaları devam etmektedir.

 

Görevli Zabıta ekiplerince ilçemizde bulunan pastane, kahvehane, çay ocağı ve diğer umuma açık yerler titizlikle kontrol edilmiş eksiklikleri tespit edilen işyerleri uyarılmış uymayan esnaflar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

 

İlgili Bakanlıkların, Genel Müdürlüklerin, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının emir yazıları ve muhtelif genelgeler doğrultusunda istenilen düzenlemeler yapılmış, yasaklara uyulması sağlanmış, gerekli tedbirler alınmıştır.

 

Oto galericilerin, odun kömür satış yerleri ve hurdacıların şehir dışına çıkartıp burada faaliyetlerine devam etmeleri için, İmar İşleri Müdürlüğümüzce ortaklaşa çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Yeni çıkan kanunlar doğrultusunda bütçemiz dâhilinde harcama yapılarak hizmetlerimiz ve alımlarımız devam etmektedir.

 

Personelin, Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitimlerine katılımları sağlanmıştır.

 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, diğer birimlerimizle birlikte Koordineli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Zabıta Müdürlüğü olarak başta İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sağlık Gurup Başkanlığı ve diğer kamu kurumları ile mevcut kanunlar doğrultusunda koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • ÜSTÜNLÜKLER

 

 • Stratejik yönetim anlayışının benimsenmiş olması,
 • Kurumsallaşma çalışmalarının başlaması ve önem verilmesi
 • Stratejik planın paylaşımcılığa önem verilerek hazırlanması,
 • Sosyal belediyecilik anlayışının benimsenmesi,
 • Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının benimsenmesi,
 • Dinamik bir başkanın olması,
 • Belediye başkanının diyaloga açık olması,
 • Yeni seçilmiş başkan ve meclisin getirdiği dinamizm,
 • Belediye başkanının büyükşehir belediyeciliği deneyimine sahip olması,

 

 • ZAYIFLIKLAR

 

 • Sayı bakımından işçi kadrosunun yetersiz olması,
 • Nitelikli personel eksikliği,
 • Hizmet binalarının, depoların eksikliği,
 • Kurum içi iletişim ve koordinasyon eksikliği,
 • Envanter demirbaş kayıtlarının güncel olmaması,
 • Sosyal tesislerin eksikliği,
 • Belediyeyi ilgilendiren hukuksal değişikliklerin takibinde zayıflık,
 • Kapanan belde belediyelerinden gelen borç yükü,
 • Taşınırların ve taşınmazların yetersizliği,
 • İç kontrol sisteminin kurulmamış olması,
 • Süreç yönetim sisteminin bulunmaması,
 • Kurumsallaşma problemleri,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılmamış olması,
 • Kurumsal prosedürlerin eksik olması,
 • Bireysel performans sisteminin olmaması,
 • Birimler arasındaki koordinasyon eksikliği,
 • Fiziki arşiv sisteminin olmaması,
 • İdari işlemlerdeki yanlışlıklar nedeniyle karşılaşılan hukuki durumlar,
 • Belediye mezbahanesinin olmaması

 

 

 • DEĞERLENDİRME

 

Belediyemiz 2014 yılında hazırlanan 2015-2019 yılı Stratejik Planı ile Belediyecilik uygulamaları ile örnek alınan, herkesin huzurla yaşadığı, turizm alanında çekim merkezi haline gelmiş, kentsel kalkınmasını tamamlamış, havası temiz, refah seviyesi yüksek, yaşanılabilir yeşil bir Afşin oluşturmak vizyonu ile belirlenen amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve hizmetlerini geliştirerek devam edecektir.

 

 

V- ÖNERİ ve TEDBİRLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

 

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyan

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi benden önceki yönetici/ yöneticilerden almış olduğum bilgiler dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Afşin – 26.03.2015)

 

 

                                                                 

                                                                  Mehmet Fatih Güven

                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYAN

 

 

 

 

 

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzereiç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerileriminzamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederiz.

 

İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Afşin-26.03.2015)

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

         Mehmet CANMehmet Şahan

         Muhasebe Yetkilisi                                                                                                                       Muhasebe Yetkilisi