İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 45

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 45
KARAR TARİHİ : 23.05.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23 Mayıs 2020 günü saat 11:00’da
Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün
(Covid- 19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan
tedbirler kapsamında; 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgın/hastalık kontrol altına
alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve
Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmiştir.
Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınında gelinen aşamada virüsün yayılma ve
bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi nedeniyle sosyal hayatın yeniden
normalleşmesi adına, ilimizde cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına yönelik,
salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek ve kamu sağlığına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave
tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;
1. İlimizde 16 Mart 2020 tarihinde salgın nedeniyle cemaatle ibadete ara verilen
camilerimiz ve mescitlerimizde, koronavirüs salgının etkileri gözetilerek aşağıda
belirlenen hijyen, sosyal mesafe vb. kurallara uyulması kaydıyla, 29 Mayıs 2020
Cuma gününden itibaren, öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınmasına,
1.1. Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının
kılınması, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık
tutulmasına,
1.2. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri
taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin
yapılmasına,
1.3. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel
şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınması, cuma namazlarının
ise cami içerisinde kılınmamasına,
1.4. Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun
yöntemlerle her gün temizlenmesine, (her zamankinden daha fazla özen
gösterilecek ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu
yerler özellikle dezenfektan maddelerle silinecektir.)
1.5. Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmaması,
kapı ve camlar açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının
sağlanmasına,
1.6. Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve
tuvaletler kapalı tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde
giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli
bilgilendirmeler/uyarıların yapılmasına,
1.7. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin zorunlu olarak tıbbi/bez
maske kullanmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına
müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da
maske takması zorunlu olacaktır.) Maskenin sağlık otoritelerinin önerdiği şekliyle;
maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin
vermeyecek şekilde takılmasına,
1.8. Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini
artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin
bulundurulmamasına,
1.9. Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve
mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı
afişlerin ilçe sağlık müdürlükleri ve müftülüklerden temin edilerek bütün cami ve
mescitlere asılmasına,
1.10.Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri veya
imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek
cemaatin kullanımına sunulmasına, cami avlusunda namaz kılındığında
vatandaşlarımızın seccadelerini yıkamalarına,
1.11.Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve
dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların
kullanılmamasına,
1.12.Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek
herkesin, ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,
1.13.Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa
tutulmasına, bu amaçla namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın
evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesine,
1.14.Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve
sosyal mesafe kuralına uymasına, bu yönünde gerekli uyarıların sıklıkla
tekrarlanmasına,
1.15.Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânların ziyarete açılmamasına,
türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak
şekilde şerit çekilmesine,
1.16.Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu
yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmamasına,
1.17.Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması ve
özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim
eşyası, oyuncak vb. ürün satılmamasına,
1.18.Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz
kılınabilmesi için Kaymakamların koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer
alanlarda, bir kişinin en az 60×110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan)
kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç
noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme
yapılmasına,
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık
alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan
alanların girişine asılmasına, içerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise
durumum bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,
1.19.Cuma Namazı
a) Kaymakamlıklarca belirlenecek (ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli
bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınmasına,
b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ilçe müftülerinin
teklifi kaymakamların, onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler
çerçevesinde cuma namazı kılınmasına,
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın
genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,
d) Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri)
ile açık alanların en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,
e) Camilerin kapalı alanlarının cuma vaktinde kapalı tutulmasına,
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin
cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınmasına,
g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası,
belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesine,
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanması ve son saf
dolana kadar bu sıra takip edilmesi, namaz bitiminde ise en son saftan başlamak
üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin
alınmasına, bu düzenin sağlanması için kaymakamlarca ilçe müftülerinin önerileri
doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden
müteşekkil “Cuma Heyeti” oluşturulması ve kolluk personeli görevlendirilmesine,
i) Cuma Heyetinin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din
görevlileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden
oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer
kamu görevlilerinden görevlendirme yapılmasına, ayrıca ihtiyaç bulunması halinde
cami derneklerinin üyelerinin de bu amaçla görevlendirilmesine,
Cuma Heyetinin Görevleri
j) Cuma Heyetinin; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin
bu kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin
dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf
tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş
için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası
sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmasına,
k) Kaymakamlıklarca bu kararımızda belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de
cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde
alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin
girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışarıda ki cemaatin bilgilendirilmesi,
sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan
sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirmesine, kolluk birimlerinin görevlerini
Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,
l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının
kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli
kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,
m)Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca
gönderilecek hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunması,
namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmaya çalışılmasına,
2. Kaymakamlıklarımızca, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir
şekilde yerine getirilmesi için başta yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordinasyon
sağlanarak gerekli kararların alınmasına, planlamaların ve görevlendirmelerin
yapılmasına, vatandaşlara gerekli duyuruların yapılması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesine, tüm kolluk birimlerinin sıralı/sorumlu amirlerince
uygulamaların yakinen takip edilmesine,
3. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri
ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya
hesaplarından paylaşılmasına,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlıkve
zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun282.
maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir