İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI KARAR NO : 25

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO : 25
KARAR TARİHİ : 16.04.2020
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16 Nisan 2020 günü saat 16:30’da Vali
Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgının görüldüğü andan itibaren alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım
hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak
hafta sonunu kapsayacak şekilde ilave tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda;
1- 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu)
aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan tüm
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,
2- Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar:
a. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu
işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu
işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
b. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına
ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
c. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,
ç. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),
d. Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir
adet belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi,
e. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük
tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz
çevrim santralleri gibi),
f. PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
g. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
h. Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin
yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen
malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak
hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
ı. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve
lojistiğini yapan firmalar,
i. Oteller ve konaklama yerleri,
j. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
k. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam
eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine
ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma
sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
l. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
3- İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlar:
a. Bu kararın 2. maddesinde yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
c. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde
görev alanlar,
ç. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve
belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak
olanlar,
d. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken
tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli
olanlar,
e. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),
yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında
görevli olanlar,
f. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi”
olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin
yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi
zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,
kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda
olmak kaydıyla),
ı. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
i. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu
ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak
kaydıyla),
j. Veteriner hekimler,
k. Ekmek dağıtımında görevli olanlar,
l. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma
bağışları dahil),
m. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı
temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan
çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
o. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik
servis çalışanları,
ö. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama
gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenler,
p. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak
personel,
r. 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik
zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal,
malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında
görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün
satışı yapılamaz.),
4- Daha önceki Umumi Hıfzıssıhha Meclise Kararları kapsamında düzenlenmiş olan
(sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgelerinin (yola çıkmış olanlar
hariç) Pazartesi günü geçerli olmasına,
5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan
kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli
tedbirlerin alınmasına,
6- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında
fırıncılar odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak
ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten
işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde)
ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde
yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek
dağıtımının gerçekleştirmesine,
7- Gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım
araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek
Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde
yapılması esastır.)
8- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe
Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve
sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
9- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
10- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
11- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık
ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
12- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir