2020 ÜCRET TARİFELERİ

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELERİN ADI VE SOYADI

Meclis Oturumu; Meclis Başkanı:Mehmet Fatih GÜVEN’in başkanlığında 1-Sebahattin ATALAY2-Ömer KAYA3-Kazım KILINÇ4-Özcan ERDOĞAN5-Durdu GÜLDEN6-Haşim KALENDER 7-Bekir MERT 8-Cuma KILINÇ9-Osman ÖZDEMİR 10-Seyhan BALTACI 11-Hüseyin ÖZEN 12-İsmail ŞAHAN 13-Zeynel YÜCE 14-Bülent Ruşen GENÇ 15-Hakan BAŞARAN16-Metin KARAHAN17-Kaan GÜNDOĞAN’ın iştiraki ile Meclis toplantı salonunda toplanıldı.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NUMARASI: 2019/67

 

KARAR TARİHİ: 11/10/2019 2. Birleşim

 

ÖZETİ: 2020 YILINDA UYGULANACAK HARÇ VEÜCRET TARİFELERİ.

 

                      Meclis Başkanı; Gündem sırasında Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarihli 1. Birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/10/2019 tarihli müzekkeresi bulunmaktadır.

                      Müzekkerede 2020 yılında uygulanacak harç ve ücret tarifelerinin görüşülmesi teklif edilmektedir. 2020 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi hususunu müzakereye açıyorum.

 

1)         KONUT İNŞAATIHARCI    :

            a) 100 m²’ye kadar                             :           1,50 TL                                  

            b) 101-120 m²’ye kadar          :           3,00 TL.

            c) 121-150 m²’ye kadar          :           4,50 TL.

            d) 151-200 m²’ye kadar          :           6,00 TL.

            e) 200 m²’den yukarı              :           7,50 TL

 

2)         İŞYERİ İNŞAATI HARCI    :

            a) 25 m²’ye kadar                               :           6,00 TL.                                

            b) 26-50 m²’ye kadar              :           9,00 TL.

            c)  51-100 m²’ye kadar           :           12,00 TL                    

            d)100 m²’den yukarı için        :           15,00 TL.

 

3)         KAYIT VE SURET HARÇLARI     :

            a) Her sayfa başına                                                                                       : 0,75 TL                    

            b) Harita Plan ve Krokilerin beher m²’den     : 9,00 TL.

 

4)         İMARLA İLGİLİ ALINAN HARÇLAR     :

                        a)         İlk parselasyon harcı (beher m² için)                                                             :            0,15 TL.

                        b)         İfraz ve Tevhit Harcı  (beher m² için)                                                                       :            0,15 TL.

                        c)         Plan ve Proje Tasdik Harcı (beher m² için)                                        :           0,15 TL.

                        d)         Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı             

            ı)          Toprak (beher m³ için)                                                                                                        :           0,45 TL.

            ıı)         Kanal  (beher m³ için)                                                                                               :          1,50 TL.

e) İşyeri açma izni harcı (beher metrekare için işin mahiyetine göre) : 1,00 TL/m²

f)            Yapı Kullanma İzin Belgesi Harcı(beher m² için)            :      0,15 TL.

 

5)         MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI                                                           :           8,00 TL.

 

6)         SAĞLIK BELGESİ HARCI                                                                                               :            2,00 TL

 

 

 

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
7)         İMAR HİZMETLERİ ÜCRETLERİ                                              :

            a) İmar Durumu Belgesi(Parsel emsal Alanı üzerinden;)

                        1) 0-500 m² arası                                                                               : 100 TL

                        2) 501 ve sonrası                             :Toplam Emsal x 0.40 TL

(Bitişik nizamlarda emsal alanı; Net imar parseli alanıyla kat sayısının çarpımı sonucu bulunur.)

            b)İhata Duvarı,telçit,yol cephesi vb. gösterimi          : 100,00 TL

(Cephesi 100 mt. ye kadar olan yerler için.)

            c) Plan Örneği Çıkarılması                             :  60,00 TL

            d) Köyden mahalleye dönüşen yerler ile mülga belediyelerin sınırları içerisinde talep edilen imar durum belgesi ve ön izin belgesi ücretlerinden sadece 100 TL alınacaktır. İskan dışı alanlar da Tarım ve Hayvancılık amaçlı yapılan yapılardan 500 TL alınacaktır.

e)İfraz ve tevhit ücreti (Köy Yerleşik alanları ve iskan dışı alanlar için) : 0.05 TL/m²

Köy yerleşik alanlarında ücret 1000 TL yiaşamaz,İskan Dışı alanlarda 2000 TL yi aşamaz.

8)         İMAR PLAN PAFTALARI, KOMİSYON RAPORLARI KOPYALARININ TALEP EDİLMESİ,İLAVE TEKLİF PLAN VE MEVCUT PLAN TADİLATI TALEBİ HALİNDE ALINACAK ÜCRETLER   :

                        a)         1/5000 Ölçekli İmar Planı/Pafta/Adet Başına                         :           100,00 TL.

                        b)         1/1000 Ölçekli İmar Planı/Pafta/Adet Başına                         :           50,00 TL.

                        c)         İmar Komisyonu Raporu/Aylık                                                                                 :            15,00 TL.

                        d)         1/5000 Ölçekli Plan CD Halinde (CD Adeti)                         :           100,00 TL.

                        e)         1/1000 Ölçekli Plan CD Halinde (CD Adeti)                         :           50,00 TL.

                        f)         Plan/Değişiklik Açıklama Raporu/Rapor Başına                    :           35,00 TL.

                        g)         Bilgi Edinme Talebi Posta ile Yapılıyorsa/Posta                     :           15,00 TL.

h)        Meclis Tetkik Ücreti(İlave İmar Planı ve Tadilat Tekliflerinde dosya başı) : 300,00 TL.

9)         İLAVE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER:

a)   Konutlarda,ÖzelSağlık,ÖzelEğitim,Sosyal Kültürel Tesis ve Spor Alanı : 2,50 TL.

b)   Turizm Tesis Alanı,SanayiAlanı,Sektörel Çalışma ve Depolama Alanları : 4,50 TL.

c)   Ticaret,Merkeziİş Alanı(MİA),Kentsel Servis Alanı      :        6.00 TL

d)  Akaryakıt-LPG İst. tekliflerinde dosya başı                   : 15.000,00 TL

e)   Teknik Altyapı alanlarında(Trafo, su ve gaz deposu vb.)            : 10,00 TL

***İmar Plan Teklif ve Değişiklerinde Yenilenebilir Enerji Santrallerinde HES, GES, RES vs. toplam kurulu güç (MW)                           

                        0 – 0,99 MW   :   25.000,00 TL.

                        1- 4,99 MW    :   45.000,00 TL.

                        5- 9,99 MW    :   75.000,00 TL.

                10 MW ve üzeri      : 110.000,00 TL.                                                                                                                 

 

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
 

10)       YÜRÜRLÜKTEKİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNDE ALINACAK ÜCRETLER:

            1)         Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanları Kaldırıldığında, Kaydırıldığında (Yapılaşmaya açılan parsellerin her m² için):

            a) Konuta dönüştürülen alanlarda              :  6.00 TL.

            b) Özel Sağlık, Özel Eğitim vb. alanlarında    : 10.00 TL.

  c) Ticaret,MİA                                                 : 15.00 TL

            d) Sanayi, Küçük San, Kentsel Çalışma vb.alanlarda : 12,00 TL.

  e) Akaryakıt-Lpgİst.                                                    : 40.00 TL

            2)         Emsal(KAKS) Artışında (Parselde artan emsal alanın her m² için)  :

            a) Konuta alanlarında             : 20.00 TL.

            b) Özel Sağlık, Özel Eğitim vb. alanlarında : 45.00 TL.

  c) Ticaret ve karma kullanımlarda                : 50.00 TL

  d) Sanayi, Küçük San, Kentsel        Çalışma vb. alanlarda     :30,00 TL.

  e) Akaryakıt-Lpgİst.                                                           : 80.00 TL

            3)         Kullanım Kararı          Değişikliğinde (Parsellerin her bir m² için):

            a) Konuta dönüştürülen alanlarda     : 2,50 TL.

            b) Ticaret-Özel Sağlık, Özel Eğitim vb. alanlarında : 4,50 TL.

            c) Akaryakıt-LPG İst.,Sanayi, Küçük San, Kentsel Çalışma vb. :10,00 TL.

  d) Teknik alt yapıya dönüştürülen yerlerde       :20,00 TL

 

            4)1,2,3.  Maddelerine Girmeyen Diğer Değişikliklerde (Parsellerin m².si için)       :

            a) Konut alanlarında   : 2,00 TL.

            b) Ticaret-Özel Sağlık, Özel Eğitim vb. alanlarında : 3,50 TL.

            c) Akaryakıt-LPG İst.Sanayi, Küçük San, Kentsel Çalışma vb. alanlarda: 5,00 TL.

 

DİĞER KOŞULLARDA               :

            a) İmar planı değişikliklerinde 1/2/3/4 maddelerine göre teklifin birden fazla fonksiyon içermesi durumunda her fonksiyon için ayrı ayrı ücret hesaplanır.

            b) Plan tadilatı ve ilave imar planı tekliflerinde sosyal donatıya ayrılan yerler için ücret alınmaz.

  c) Kamuya terk edilen alanlar için ücret alınmaz.

            d) Kamu kurumlarının taleplerinde ücret alınmaz.

            e) Mahkeme kararı gereği yapılan plan ve plan tadilatlarından ücret alınmaz.

  f) Islah planlarıyla ilgili yasa gereği sadece maddi teknik hata nedeniyle tadilat yapılabildiğinden, yapılan tadilatlardan ücret alınmaz.

            g) Plan ve plan değişikliği uygun bulunarak  3194 sayılı yasa uyarınca Meclis tarafından onandıktan sonra askı öncesi ücretler tahsil edilecektir.                  

            h) İmar planı değişiklik işlemlerinde şehit, gazi ve bunların 1. derece yakınlarından bu bedeller alınmaz. (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş)

 

 

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
 

 

11)       İMAR PLANI TADİLAT ÜCRETLERİ (KAT VE EMSAL ARTIŞLARI)          :

 

 

 

 

 

                       

TAKS OLMAYAN YERLERDE

 (B) 0.40 ALINIR

TABAN ALANI KATSAYI
 0-300 2,07
301-600 2,19
601-900 2,76
901-1200 2,88
1201-1500 3,45
1501-1800 3,68
1801-2100 4,60
2101-2400 4,72
2401-2700 5,52
2701-3000 5,75
3001-3300 6,56
3301-3600 6,79
3601-3900 7,36
3901-4200 7,60
KAT ARTIŞLARINDA DİKKATE ALINACAK KATSAYILAR (A)
  TALEP EDİLEN KAT
MEVCUT KAT 4 5 6 7 8
3 3500 TALEP EDİLMEZ
4   8000 12000 16000 20000
5     8000 12000 20000
6       8000 12000
7         8000

-Alınacak ücret (AxB) olarak hesaplanır.

-Emsal artışları için 180 tl/m² alınır.

 

 

 

 

 

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
12) İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İÇİN TEKLİF EDİLEN ÜCRETLER          

(2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ilgili maddeleri ve Ek 6. maddesi gereğince)       :

            a)Kat İrtifakı Tesisi ücreti       :

            ı)3-10 bağımsız bölüm                                               : 300,00 TL.

            ıı)11-20 bağımsız bölüm                                            : 400,00 TL.

            ııı)21 den fazla olanlar                                               : 500,00 TL.

            b)Jeolojik-JeoteknikEtüd ve Zemin inceleme ücreti (Parsel başı)      : 150,00 TL.

            c)Yapı ruhsatlarında yer alan her bir vize için            :    50,00 TL.

d)Vaziyet planı,bağımsız bölüm düzeltme işlemi (bağımsız bölüm planı, röperli binakrokisi,blok başı) onay ücreti  : 100,00 TL.

e)Dosya inceleme ve belge örneği alma ücreti(Banka Eksper İnceleme Ücreti)        : 100,00 TL.

            f)Numarataj ücretleri (adres tespiti);

            -Merkez Mahalleler

            Konut: 100,00 TL

            Ticaret: 75,00 TL       

-Dış Mahalleler

            Konut: 120,00 TL

            Ticaret: 80,00 TL                               

g)Hali Hazır Harita inceleme ve onay ücreti (pafta başı): 200,00 TL/adet

h) Asansör tescil belgesi ücreti                                                           : 250,00 TL/ adet

ı) Plan proje inceleme ücreti (Yapı İnşaat Alanı) ;

   -Konut ve Karma Kullanım : 1.25 TL/m2

-Diğer Kullanım :1.35 TL/m2

   -Tadilat olarak gelen projeler de bu ücrete tabidir.

-Köy yerleşik alanlarında yapılacak ruhsata tabi olmayan yapılar ile iskan dışı alanlarda yapılacak yapılar için proje inceleme ücretleri alınır.

i)Arazi,Arsa vb. yapılaşma durumu tespiti (tapu cins değişikliğine esas)                 : 100,00 TL

j) İş bitirme belgesi;

   – Taşeron ve şantiye şefi için : 220,00 TL.    -Müteahhitler  için              : 440,00 TL.

k) Yapı Kullanma izin belgesi için yerinde kontrol ücretleri (Yapı İnşaat Alanı): 1.20 TL/m2

 

13)       NİKÂH ÜCRETİ VE ERGÜN ERTEKİN ÇİM GÜREŞ SAHASI – BELEDİYE DÜĞÜN SALONU                    ÜCRETLERİ :

                        a)         Nikâh Ücreti    :

                                   ı)          Evlenme Cüzdanı        :           Afşin Mal Müdürlüğü’nün 2020 yılı için belirlediği fiyat            esas alınacaktır.

                                   ıı)         Belediye Hizmet Binası İçinde                                                                      :50,00 TL.

                                   ııı)        İlçe Sınırları İçinde Belediye Hizmet

                                   -Binası Dışında (Düğün Salonu ve Özel Konut)         :300,00 TL.

                        b)         Ergün ERTEKİN Çim Güreş Sahasında                                            

  -Yapılacak Sosyal Faaliyetler için                              :           1.650,00 TL

c)Belediye Düğün Salon Ücretleri;

ı) Hafta içi gündüz-gece            :    1.100,00 TL.

ıı) Hafta sonu gündüz                                                   :    1.100,00 TL.      

ııı)Hafta sonu gece                                                       :    1.300,00 TL.

 

 

 

 

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
14)       HOPARLÖR İLAN ÜCRETLERİ                           :

                        a)         Normal İlan(Kelimesi)                                                                       :           0,27 TL

                        b)         Ticari İlan(Kelimesi)                                                                         :           0,52 TL

 

15)       FOTOKOPİ ÇEKİM ÜCRETLERİ                        :

 

Kâğıt Boyutu Siyah-Beyaz Renkli
A-3      1.00             TL. 2.00     TL.
A-4 0.75     TL 1.50     TL.
A-5 0.50     TL 1.00   TL.

 

16)       İŞ MAKİNESİ KİRALAMA (SAATLİK) ÜCRETLERİ    :

                        a)         Grayder, Dozer ve Ekskavatör (1 saatlik)                                               :      492,00 TL.

                        b)         Loder (Yükleyici) (1 saatlik)                                                                                     :            370,00 TL.

                        c)         Kazıcı Yükleyici JCB (1 saatlik)                                                                               :            250,00 TL.

                        d)         İçme Suyu (1 tanker)                                                                                                                        :           220,00 TL.

                        e)         Silindir (1 saatlik)                                                                                                                                         :           492,00 TL.

                        f)         İlçe Merkez Mahallelerinde Kamyon Nakliye Ücreti :           150,00 TL.

                        g)         İlçe Merkezi Dışında Kalan Mahallelerde Kamyon   

                                   Nakliye Ücreti:               400,00 TL.

                        h)         Tır Çekici Ücreti         :           Gidiş ve geliş yol x yakıt birim fiyatı X 3 formülü ile hesaplanacaktır.

                        ı)          Sepetli araç üstü vinç(şehir içi 1 saatlik ücreti)                                  :           550,00 TL.

                                   (Şehir dışında olması durumunda çalışma satına ek olarak 1 saat eklenecektir)

17)       YAPI ELEMAN VE MALZEMERLİ SATIŞINDA NAKLİYE BELEDİYEMİZCE YAPILMASI DURUMUNDA 18 NCİ MADDEDE YAZILI NAKLİYE ÜCRETİ FİYATA      EKLENECEKTİR.

 

18)       ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERE SATILACAK SICAK ASFALTIN TON SATIŞ TABAN FİYAT ÜCRETLERİ :

                        a) 0001 ile 2000 Ton Arası    : 210,00 TL./Ton

b) 2001 ile 5000 Ton Arası    : 205,00 TL./Ton

c) 5001 ve daha fazlası için   : 200,00 TL./Ton

d) Aşınma asfaltıbedeli             : 200,00 TL/Ton

e) Yama asfaltıbedeli                  : 210,00 TL/Ton

f) BSK (bitümlü sıcak temel asfalt bedeli)  :  200,00 TL/Ton

19)       KONKASÖR ÜRETİM TESİS ÜRÜNLERİNİN SATIŞ TABAN ÜCRETLERİ             :

                        a)         Yapı Taşı Ton Ücreti              (Karışık)                                                                                 :           20,00 TL.

                        b)         0,5 numara kum Ton Ücreti                                                                                                  :           25,00 TL.

                        c)         5-12 Numara Filler Ton Ücreti                                                                       :            20,00 TL.

                        d)         12-19 ve 19-25 Numara Mıcır Ton Ücreti                                                     :            16,00 TL.

20) PARKE VE BETON ELEMANLARI SATIŞ ÜCRETLERİ                                           :

                        a) 6 cm’lik kilit parke taşı m² bedeli                                     : 18,00 TL

                        b) 8 cm’lik kilit parke taşı m² bedeli                                     : 20,00 TL

                        c) 15x20x50 cm. geçmeli bordür taşı m/tül                                      : 18,00 TL

                        d) Şev taşı (1 adet)                                                                           : 15,00 TL

                        e) Yağmur oluğu m/tül                                                                      : 18,00 TL

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 
 

21)       16,17,18,19,20. Maddelerin dışında kalan işlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19 Mart 2018 tarih ve 2018/185 sayılı kararı ile onaylanan ve halen yürürlükteki AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi)  Çalışma Yönetmeliğinde geçen;  üst yapı tamirat bedelleri (altyapı kurumları), üst yapı tamirat bedelleri (şahıs/özel başvuru), hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları fiyat tarifesi, cezai müeyyide bedelleri cetvelinde belirtilen bedel ve tarifelerde aynen kabul edilerek uygulanacaktır.

 

22)       AÇIK HAYVAN PAZARI ÜCRETLERİ           :

            a) Küçükbaş Hayvanlar İçin              (hayvan başı)              :    2,50 TL.

            b) Büyükbaş Hayvanlar İçin              (hayvan başı)              :    5,00 TL.

             c) Padok fiyatı (adet-10 günlük)                              :    300 TL.

 

23)       AÇIK PAZAR YERİ İŞGALİYE ÜCRETLER      İ          :

            a) Pazar tezgahı           (1 adet)                                               : 10,00 TL.

            b) Açık Sergi Yeri Beher m² için                                :   3,00 TL.

            c) Geçici Kaldırım İşgali m² için                                :   3,00 TL.

d)  Açık Pazar Yeri ilk kayıt ücreti                             :  1000,00TL.

 

24)       ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINAN ÜCRETLER   :

a) İşyeri fenni ölçüm bedeli                                       :  70,00 TL.

            b) Esnaf teftiş defteri                                                 :  45,00 TL.

            c) Ruhsat başvuru formu                                           :  35,00 TL.

            d) Ruhsat yenileme (zayii) harcı                                : 150,00 TL.

e) El ilanı broşür dağıtım bedeli(sayfa başı)      : 0.25 TL

 f) İş yerine ait ölçüm bedeli:1.00 TL/ m2

 

25)       2020  yılı için İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harçları Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği(Seri No:45) gereğince, Belediyemiz Meclisinin 02.10.2014 tarih ve 2014/165 sayılı kararının ekinde bulunan çizelgedeki tarifelerin uygulanmasına,          

           

 

          Müzakerelerin ardından yapılan açık oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp kabul edilerek Meclisimize sunulanyukarıda maddeler halinde belirtilen harçlar ve ücret tarifeleriPlan Bütçe Komisyonundan geldiği haliyle Belediye Meclisince oybirliği ile kabuledilmiştir.

 

 

 

 

 

                        Mehmet Fatih GÜVEN                                                          Bekir MERT                            Seyhan BALTACI                           

Meclis Başkanı                                                                                              Meclis Kâtibi                                                  Meclis Kâtibi